Share

CHAPTER 7

Kabanata 7

SHEEVA’S PALMS began to sweat. The beat of her heart went more aggressive tipong ibig na nitong umalpas mula sa kinalalagyan nito. 

Hydrus Horizon Hugo—the Adonis incarnate in front of her never leave his intense eyes from her body, particularly in her face. 

Hindi man lang ito nag-alangan na isuyod ang mapanuri at malagkit nitong titig sa kaniyang kabuuan. Ipupusta niya ang kaniyang puri at natitiyak niyang lahat ng cut ng kaniyang suot na daring club dress ay nasipat na ng mga mata nito. Hindi masundan ni Sheeva kung ilang ulit siya nitong hinagod ng masidhi at malisyosong tingin dahilan upang lumago ang tensiyon sa kaniyang sistema.

What was she supposed to do or act? 

Katanungan na umuukilkil sa isip ni Sheeva sa mga oras na iyon. Based on his reaction, he did not recognize her as the hoodoo girl he used to hate and hive off of Hydrus Haven. Parang nakilala siya nito sa ibang pagkatao o bersiyon and that totally confused her.

Kasi kung nakilala siya nito bilang isang werdo at misteryosong Sheeva Mae Corporal ay baka kanina pa siya nakatanggap ng kung anu–anong mapamunang paninira mula sa hudyong nasa kaniyang harapan.

“Did we meet before?” Pagbasag muli nito sa katahimikan. Binabalot ng kuryusidad ang himig nito. Waring hindi pa tinatantanan ang utak nito ng kung ano mang bumabagabag dito.

Did we meet before? she also asked herself. Imposibleng oo dahil nasa Skopje, North Macedonia siya sa napakahabang panahon. Hindi niya rin maisip na naging bahagi si Hydrus ng mga alaalang nabura sa kaniyang memorya.

Bahagyang nanlaki ang mga mata ni Sheeva sa kakatwang haka-haka na sumiksik sa kaniyang isipan. Marahil nga’y totoo na nagkakilala na sila noon ni Hydrus. 

Ngunit paano? Saan at kailan iyon? Kailan?

Shit!

“I am sorry. You looked so scared. I didn't mean to. Pasensiya ka na. Para kasing namumukhaan kita.” Hinging paumanhin nito at tuluyan nang hinubad ang kaniyang pantalon. “Just forget it!”

Napatda siya sa kaniyang kinaroroonan. Huli na nang mapagtanto ni Sheeva na mataman pala siyang nanonood sa pagdi-dispose nito sa suot na pantalon. At habang ginagawa naman iyon ni Hydrus ay para bang sinasadya rin nitong hindi maputol ang masidhi nilang pagtititigan.

He was looking at her body the entire time but when his eyes went back on her face, a slight seductive and heart-stopping smile crept on his lips.

Iyon ang ngiting bibihira lamang makita ng mga tao kay Hydrus. Her heart madly fluttered. If she had the rights to ask him to smile more often, she would probably do it. 

Gusto niyang may maikuwento siyang kalugod-lugod kay baby Haven tungkol sa ama nito oras na makita niya ito. Hindi kaya ng konsensiya ni Sheeva na sabihin sa bata na masama ang ugali ng Tatay nito.

Napakurap si Sheeva at napuna ang nababaliw na kalabog ng kaniyang dibdib. Mainam na’t puso niya lang ang pumipintig, ibang usapan na kung pati ang pagkababae niya ay pumintig din. She heard a line from Unorazio before that when a woman's vagina pulsates because of a man, iyon na raw ang the one. Mapaniwalain pa man din siya sometimes kahit batid niyang wala namang matinong sinasabi ang siraulong Uno na iyon.

Nang sandaling briefs na lamang ang natira sa dakong ibaba ng katawan nito ay doon na tila nanginig ang laman ni Sheeva. Her face flushed.

“Do you mind if I also remove my remaining undergarment? Well, you know. Getting rid of this one will never bother you.” Tukoy nito sa kaniyang briefs sa kaswal na tinig.

Palihim na tumikhim si Sheeva. Ramdam kasi niya ang bagay na namumuo sa kaniyang lalamunan. Bukod doon ay pati yata ang noo niya ay tila pagpapawisan na rin.

“S–sure,” she answered without thinking. Ipit at paos ang timplada ng kaniyang boses. Sinadya niya iyon upang maiwasan na mabosesan siya ni Hydrus.

“Hmm,” he hummed seductively and she swears, if he does it again tiyak na tuluyan na siyang madi-distract.

Since when he became a distraction for her? As far as she remembered, she never found Hydrus attractive. 

Fine! He's damn attractive, hottie and so damn desirable but she have to remind herself always that Hydrus Horizon Hugo is off limit.

Bahala nang maging tigang sa mahabang panahon, huwag lang siyang mahulog sa taong para sa iba.

She nervously turned around to grab the pubic hair trimmer. She had to remove his pubic hair first before she proceed further.

Naramdaman niya na lumapit si Hydrus sa kama na nakakaletse dahil tila may bumabalot ditong mahika at iniimbitahan din siya.

She was about to see his private organ at sapat na iyong dahilan upang pag–initan siya ng husto.

Professionalism, girl! Walang personalan, trabaho lang, she reminded herself. 

Isa pa, iyon ang may kagagawan kung bakit nagkaroon ka ng napakaganda at malditang pamangkin kaya maaari mong sambahin at purihin ang pagkalalaki niya.

Palihim na kinurot ni Sheeva ang sarili sa karumaldumal na ideyang iyon.

“S–sagana ba?” mahinang tanong niya. Nahihirapan talaga siyang lingunin ang kama na kinaroroonan ni Hydrus. 

Sa dinami-rami kasi ng body spot, bakit sa pubic area pa napili ni Hydrus na magpalagay ng tattoo?

Humanda ka talaga sa akin, Goldfinger! 

She understood that Hydrus is quite a bit of stigmatophile or a person who is obsessed with tattoos and branding. That's their common trait. Pero bakit kaya naisipan nitong palagyan din ng ink ang banda sa private organ nito? 

To impress women who he’s gonna fuck? Duh! Subukan lang niya.

“Excuse me?” Hydrus shot back confusedly. 

“I—I mean, your pubic hair, makapal ba?” Sa mga sandaling iyon ay maging siya ay hindi na rin makilala ang sariling boses.

Fuck! This is so awkward.

He let out a sexy, throaty chuckle. “I am not fond of trimming my pubic region. I actually do it occasionally like once a month. I prefer it hairy. Check it yourself, I won't mind and do your thing. What's your name, by the way?”

Ang bait ng antipatiko! Kung sakali kayang hindi siya nagtatago sa mga itim niyang temple dress at palaging ganoon ka–revealing ang outfit niya, ibig bang sabihin marahil ay noon pa maayos ang pakikitungo sa kaniya ni Hydrus? This dumbass!

Hindi siya sumagot. Bagkus ay dahan-dahan siyang pumihit. Nakahinga siya ng maluwag nang makitang tinakpan nito ng towel ang pagkalalaki nito. 

Sayang! Nag-abala ka pa.

Ganoon pa man ay sapat na ang elevated na umbok na iyon sa gitna ng upper thigh nito upang ipalagay niya na hindi biro ang size ng pagkalalaki nito. Her mind got curious.

Dama pa rin ni Sheeva ang pangangatal ng kaniyang mga tuhod hanggang sa nakalapit siya kay Hydrus. Medyo nakahiga ito sa lower portion ng kama subalit hindi nagbabago o nababawasan ang intensidad sa mga mata nito.

With an unalarmed face, Sheeva scanned Hydrus’ body. Nagugusot ang smart white shirts nito dahil sa posisyon nito. Dumako ang mga mata ni Sheeva sa ibaba at napalunok siya habang sinisipat ang mabalahibo at puno ng muscle na mga binti ni Hydrus. See! Even his legs were so damn sexy. 

Mahabaging Diyos! Forgive me! Isa lang ho akong mortal at normal na babae at marunong akong mag-appreciate ng mga pinagpalang bagay-bagay.

“Anak ng inatsarang títi! Sumaludo ang walanghiya!” Naibulalas ni Sheeva nang mangyari ang bagay na impit niyang pinapanalangin na huwag sanang mangyari.

Hydrus was sporting a goddamn boner and his erection was bold. At the moment, Sheeva felt like there was a wild campfire inside her.

Nahuli niya ang pagkunot ng noo nito. “I guess that's normal. Just ignore it. It will calm down in a minute.”

Suminghap siya. “G–ganoon ba? Gulat ako e,” aniya. “Akala ko hindi talaga tumatayo iyan.” Wala sa loob na sabi niya. She knew for a fact that Hydrus’ erectile dysfunction was all just a form of scuttlebutt.

She already felt him hardened behind her back when she supposedly save him ‘cause she idiotically thought that he was drowning.

“Hmm, you mean I am impotent?”

“Ah e...”

“Well, it reached to my knowledge that some women spread rumors about me having an inability to achieve a hard on. You know what, malapit na rin akong maniwala roon ‘cause believe it or not, I have never fucked a woman for a long time now.”

Napakurap si Sheeva at hindi niya lubos akalain na magkukuwento ito tungkol sa personal nitong buhay.

“But someone proven to me that I am not ill. There's this certain someone who always turn me on whenever she's close to me,” he said while his eyes never dared to unlocked with hers. 

As if her eyes have a mind of its own at tipong mapaparusahan ang kaniyang paningin ng pagkabulag oras na magtangka siya alisin ang mga mata mula sa guwapong mukha ni Hydrus and she disliked that pathetic thought.

Sino iyan at itataga ko sa bato na makakatikim sa akin kung sino man ang impaktang iyan!

“Go ahead, finish your thing.” Engganyo nito sa kaniya at muli na naman itong ngumiti.

She just twinkled her eyes. Sinikap ni Sheeva na iwaksi ang ano mang malisyosong bagay na sumisiksik sa kaniyang isipan at kalaunan ay nakasentro na siya sa pag-i-ink sa genital region ni Hydrus.

“I have visited Grazz’ ink parlour thrice but I never seen you there even once.” anito.

She felt his stern eyes on her. Her discomfort lessened and thanks to her mask. Hindi na siya gaanong naiilang sa mga titig nito. Patay-malisya na lamang ang kaniyang ginagawa.

Like what he had said, they have to get it done at once. Ibig na niyang sumagap ng hangin at makalayo kay Hydrus. Pakiramdam niya kasi ay masama sa kalusugan ang oxygen na pinagsasaluhan nila ni Hydrus sa silid na iyon.

“Am a new kid on the block,” payak na tugon niya.

“I see.” 

For the record ay umabot ng lampas isang oras ang tattoo session na iyon kahit simple at medium design lang naman iyon.

“It’s done.” Anunsiyo ni Sheeva at mabilisan na nag–sanitize. 

Hindi na niya inabala ang kaniyang sarili na iligpit ang mga equipment na kaniyang ginamit. She'll just asked Grazz to do it instead. She badly wanted to get away.

Walang imik siyang lumapit sa pinto.

“Leaving so soon?” 

“Y–yes.” She stuttered like an idiot without looking back at him.

“Wait up! Sasabayan na kita. Can I buy you a drink downstairs?” Alok nito habang inaayos ang pantalon.

“Salamat pero iba na lang ang imbitahan mo.” Neknek mo! Matapos mong saktan ang damdamin ko noong isang araw. Manigas ka!

“Hindi ba kita puwedeng imbitahin? May magagalit ba?” Makulit na usisa nito.

Itinirik ni Sheeva ang mga mata at inignora si Hydrus. Aktong pipihitin na niya ang doorknob ng fantasy room nang marinig niya ang malutong na mura ni Hydrus.

“Shit! I remembered you now. You were that girl in Patong Beach in Phuket. I remembered well that you got that ballerina tattoo at the back of your shoulder. We've met in there.” Malinaw na salaysay nito.

Phuket? Ballerina tattoo?

Subalit kung gaano kalinaw ang eksplinasiyon ni Hydrus ay ganoon naman ang pag-uulap ng kaniyang isipan. 

May karugtong pa ang kuwento ni Hydrus ngunit sa nangangatal na mga tuhod ay nagawa pa rin ni Sheeva ang tumakbo at hiwaga nang maituturing na hindi siya nabuwal sa kabila nang makailang beses siyang nabunggo at nakabunggo.

Lahat ng tumatawag sa kaniya ay kaniyang inignora at tumuloy siya sa labas ng El Sacramento. 

At nang bibigay na ang kaniyang mga tuhod at hindi na niya kinaya ang kirot sa kaniyang bungo ay may paris ng bisig ang sumalo sa kaniya at kapagkuwan ay yinapos siya ng mahigpit.

“Sheeva, hey. I was looking for you. Dali si dobro?”

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status