Share

The Girl in His Dreams - Chapter 6

The Girl in His Dreams - Chapter 6

HINDI inaasahan ni Marie ang patudyong tanong na iyon.

Namula muna siya, bago nanginig. Naumid rin ang dila niya. Nawala pati ang boses.

Kaya nakalipas ang sandali ng pagtanggi. Ang pananahimik niya inakalang pagpayag sa nais ni Raffy Morales.

"May I have this dance, Miss Santos?" tanong uli nito. Naging mas masuyo pa ang malalim na tinig.

At para bang sila na lamang ang mga nilalang sa mundo nang mga sandaling iyon. Parang naglaho sina Brenda at Steve...

"Nakakainggit naman sila, sweetheart," sambit ng kaibigan. "Sayaw din tayo."

Nawalan ng saysay ang pasikretong paghingi niya ng saklolo dito. Walang anuman na tinalikuran siya upang iwan sa mapanganib na presensiya ni Rafael.

"Puwede ba kitang maisayaw, Marie?" untag nito. Tila paanas na. "Puwede na ba kitang tawaging 'Marie'?" Tila napakalapit na nito sa kanya.

"Uhm, o-oo," sambit niya,

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status