Share

The Borrowed Husband - Chapter 8

CHAPTER EIGHT:

NANG humupa ang unos ng paghihinagpis ni Natasha, nakahiga na naman siya sa ibabaw ng magulong kama. 

Nakatagilid at nakabaluktot. 

Nakayakap sa sarili at bahagyang yumuyugyog. 

Sa sandali ng matinding sakit na dinaranas, kusang naghahanap ng paraan ang katawan upang maalo ang kalooban. Nagmistulang bata siyang inihehele sa duyan.

Humihikbi na lang si Natasha nang makatulog, pero mugtung-mugto at basa pa rin ang mga mata nang magising makalipas ang maraming minuto.

Hindi siya bumangon. Walang dahilan para kumilos.

Kung puwede lang na huminto na ang kanyang paghinga...

May kumatok na naman sa pinto ng kabino. Ngunit hindi man lang natinag si Natasha. Ni kaunting igtad. Nanatiling nakatitig sa kawalan ang mag matang binlangko ng matinding disilusyon.

Naulit ang mga katok. Mas malakas. Mas imperatibo.

Umiral ang pagka-masunurin, napilitang bumangon si Natasha. Mistulang robot na hindi na

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status