Share

The Borrowed Husband - Chapter 10

CHAPTER TEN:

"BAKIT papunta ka sa Maniog?"

Parang imposibleng magsinungaling sa mga matang bilugan at tila napakainosente pa kahit may bahid na ng panggigipuspos. 

"Hinahanap ko ang asawa ko," pagtatapat ni Jake. Mababa at seryoso ang baritonong tinig.

Isang mapait na ngiti ang unti-unting sumilay sa mag labing mapusyaw.

"Iniwan ka rin pala ng mahal mo," ang malungkot na sambit ni Natasha.

Napamaang si Jake. "Hindi ako iniwan ni Celia," pagtatama niya. "Binawi siya ng mga biyenan ko. Itinakas at itinago sa akin pero hindi ako titigil hanggang hindi ko siya nakikita uli."

Lumamlam ang mga matang nakakalunod. "Ang suwerte ni Celia."

"Ikaw? Iniwan ka ba ng mahal mo?"

Marahang tumango si Natasha. Humugot ng isang maikling buntong-hininga bago tumugon. 

"Oo." Pabulong. Para bang hiyang-hiya. Bumawi pa ng ng tingin at yumuko. “Umalis siya ng walang paalam sa akin... Iniwan niya ako dito sa barko na para

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status