Share

Kabanata 7

Kabanata 7

PINASADAHAN ni Keeno ng kanyang palad ang kanyang panga habang nakaupo sa driver's seat ng kanyang kotse. Patungo sila ni Honey sa isang exclusive bar sa may BGC, at naiinis siya dahil tila nananadya talaga ito.

She's wearing her red body-hugging mini dress. Litaw ang porselana at sexy'ng mga hita at payat na balikat. Damn she's on fire! Her collar bone is defined and her cleavage is drawing his attention.

Humigpit ang hawak niya sa manibela. Bumakat ang kanyang mga ugat sa kamay at braso. His knuckles turned pale with his tight grip and his jaw became sharper than usual when he clenched it hard.

Mahinang tumawa si Honey. "What's with the expression? Halos magdugtong na 'yang masungit mong kilay." Puna nito.

Nalunok niya ang kanyang laway saka sumulyap sa mukha nito. Maamo. Mapungay ang mga mata. Ang pilikmata ay mahaba at nadepina ng mascara, at ang mga labi...

He sighed and did his best to not go lower. Baka kung masulyapan niya ang bundok na nagtatawag ng kanyang atensyon, mapamura na talaga siya nang tuluyan.

Sinalat niya ang tux jacket niya sa passenger at ibinigay kay Honey. "Cover yourself before I go wild." Sinamaan niya ito ng tingin. "I told you don't mess with my primitive side."

Muli itong natawa. "How do you expect me to dress up? Like a manang? Jeez." Umiling ito. "By the way you look hot with your shirt. I like it. I didn't know you'll look good even when you're not in your usual get up."

Tinaasan niya ito ng kilay at sinulyapan. Thank God she's already covering that part that makes him want to groan and feel so turned on.

"What usual get up?"

"You know, the oozing with sex appeal businessman get up." Umangat ang sulok ng labi nito at ang mga mata ay kumislap. "Parang kahit saan ka pupunta ay may meeting ka."

Umismid siya. "Oozing with sex appeal, huh? So my three-layered suit turns you on? Is that what you're saying?"

Hindi ito kumibo at bumaling lamang sa daan. Nang tignan niya ito, may multong ngiti nang nakapinta sa mapulang mga labi.

Damn, her lips are too tempting. Gusto niyang tikman ulit ang mga iyon gaya noong nakaraan. He sometimes dreams about kissing her, and honestly, his mind kind of wanted to go farther than just branding her lips.

Napahugot muli siya ng malalim na hininga. Bakit ba pakiramdam niya ay kinakapos na siya ng hangin kapag si Honey na ang kasama? Naitatapon niya ang kanyang matinong pag-iisip. All that wanted to dominate is the wild one. The version of him who won't let her leave his bed.

Nahilamos niya ang kanyang palad sa kanyang mukha. "Second date. Spill what you know. The rest of it."

Tumikhim si Honey. "Mamaya."

"Don't trick me, Honey."

"I'm not." Nagtama ang kanilang tingin. Ngumisi ito sa kanya at nagtaas ng kilay. "We've got a long night. Plus, it's your birthday, right?"

Kumunot ang kanyang noo. Sa totoo lang nakalimutan niya nga ang kung anong mayroon sa araw na ito. Kung sabagay, sino bang nakakaalala sa birthday niya? Wala naman dahil hindi niya talaga sini-celebrate. He feels old enough to still set parties for himself.

"How'd you know?"

"I told you I know a lot about you."

"Stalker."

"Secret admirer."

Sumingkit ang mga mata niya. "Who? Me?"

"Uh-huh." She licked her lips and oh my goodness, Keeno almost lost his battle against his lust for her lips.

Iniwas niya ang tingin at sinubukang punuin muli ng hangin ang kanyang dibdib. "I'm not. I don't do petty stuff."

"Like cheating on your girlfriend?" Mapang-inis itong ngumisi. "Birthday mo pero ako ang kasama mo. What's wrong, hmm? Isn't she available?"

"Who? Hayriss?" 

Napansin niya ang pag-igting ng panga nito. Nang umiwas ng tingin, dumilim ang ekspresyong nasa mga mata nito kasabay ng pagkapawi ng kurba sa mga labi. "Sekretarya mo ang girlfriend mo. Nakakasawa bang kasama ang babaeng 'yon kaya ako na lang ang niyaya mo?"

"Just to be clear, I don't have a girlfriend. I don't like relationships. I don't fancy attachments and too clingy people."

"Talaga?" Makahulugan na naman siyang tinignan ni Honey, ang sulok ng labi ay bahagyang umangat. "Paano kung ako ang maging clingy sayo? Will you try to get rid of me?"

"Don't try me, Honey." He said in a breathy way. "I told you. I don't do stuff like that. Besides, I know you're just playing with me that's why you're sticking around. Kung bakit mo ko kinukulit, malalaman ko rin."

"Kung sabagay, I don't like relationships anymore. My previous ones are very toxic. Wala man lang nagtagal." Kaswal nitong tugon.

Medyo nakadama siya ng selos kahit hindi naman dapat. Okay, he get it. Hindi na bata si Honey para imposibleng magkaroon ng previous boyfriends pero ewan ba niya kung bakit nainis siya. He wonders how they treated her? Did they make her cry? Did they hurt her and made her lose faith in love?

At bakit niya naiisip ang mga ganoong bagay? Galing din siya sa mapait na nakaraan kaya gets niya pero hindi niya naman lubos na kilala si Honey. Misteryoso itong tao kaya anong pakialam niya sa buhay pag-ibig nito noon?

He cleared his throat and was about to say something when his phone rang. Nakakabit ito sa phone holder ng kanyang kotse. Nang makitang ang daddy niya iyon, nagkaroon siya ng kaunting pag-asang tumatawag ito para batiin siya.

Pinindot niya ang accept button. Hindi niya na inintindi kung maririnig ba ni Honey ang kanilang usapan. Alam niyang siya lang naman ang gusto nitong pakialamanan. She doesn't look like a gold-digger type anyway. Her movements show class. Even the way her hands move and how she speaks. She's probably born with money, too. Alam niyang hindi pera ang dahilan bakit siya pinaglalaruan.

"Dad."

"Where are you?" Seryosong tanong ng kanyang ama.

"I went out. I'm on my way to a club—"

"You went out? You mean you'll go somewhere to drink or party? Is that what you're saying?"

Napalunok siya sa tono ng ama. "Uhm, yeah. It's my—"

"How irresponsible, Keeno." Bumuntong hininga ito. "Alam mo na nga ang lagay ng kapatid mo ay ganyan pa ang aatupagin mo. When will you grow up?"

Grow up? Gusto niyang matawa. He's been forced to grow up a long time ago. He was denied the rights to live his teenage life because of the business lessons he needed to learn at an early age. He wad tutored while his friends are hanging out, enjoying their once in a lifetime young adult lives.

Humigpit ang hawak niya sa manibela ang dumilim ang kanyang ekspresyon. He isn't allowed to reason out nor talk back, right? Siya ang perpektong anak sa mga mata ng tao. Iyon ang papel niya. 

"I'm sorry."

"Well you should be. Check doctor Edezar's schedule. Let's see if Keios is making progress."

Nilunok niya ang kanyang laway. "W—What about kuya Kon or Krei? Can't they—"

"Busy sila."

Pero busy rin siya lagi ngunit ni minsan hindi naman niya iyon dinahilan. Ang saya naman ng birthday niya.

Lumamlam ang kanyang mga mata. Ano pa bang bago, hindi ba?

"I'll call him after this call, Dad."

"You better do. Baka mamaya malimutan mo na naman dahil sa paggala na 'yan gaya ng paglimot mo sa reports noon."

Mapakla siyang ngumiti. The reports? That's three years ago! Bakit hindi nito nakakalimutan ang mga mali niya ultimo ang pinakamaliliit? That's why he doesn't like sharing his problems. Mula college hindi na siya nag-open up dahil imbes tulungan siya ay ipinamumukha pa sa kanya na pumalpak siya.

He never had the support his Dad gave fully to his older brother. Their father celebrated Konnar's success and achievements no matter how small it was, habang siya?

Umigting ang kanyang panga at pilit niyang isinantabi ang namumuo na namang sama ng loob. Gaya ng palagi niyang ginagawa, tinikom na naman niya ang bibig niya at kinimkim ang tampo kahit mabigat na masyado sa dibdib.

"I'm so sorry, Dad."

Pagkatapos niyang humingi ng tawad, binabaan siya nito ng tawag. Wala man lang goodbye at ingat ka. Kahit iyon man lang. Kahit hindi na siya binati ay ayos lang sana.

Nahilamos niya ang palad niya sa kanyang mukha. Madilim na ang kanyang ekspresyon sa inis, ngunit nang madama niya ang kamay ni Honey sa kanyang braso, nabaling dito ang kanyang tingin.

He suddenly noticed the sadness in her eyes. Malambot ang ekspresyong nakaguhit sa mga mata nito, tila naawa sa kanya dahil sa narinig na pag-uusap nila ng kanyang ama.

"Why didn't you try to tell him what day it is?"

Peke siyang ngumiti. "I tried but he kept cutting me off." Kumirot ang dibdib niya. "Wala naman bago. I don't actually celebrate my birthday kaya siguro wala na rin silang pakialam."

"But birthdays are important. It's a celebration of life."

Pumakla ang kurba sa kanyang mga labi. Binaling niya ang kanyang tingin sa daan saka niya pinakawalan ang hangin sa kanyang dibdib habang matabang na nakatitig sa labas ng sasakyan.

"That doesn't apply to people who no longer feel alive..."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status