Share

Kabanata 8

Kabanata 8

HONEY can't help but notice the quick change in Keeno's emotion when he talked to his dad. Tila nawala ang confident version, the man who shouts authority even when his facade is gentle. Now all she sees is a disappointed, lost man.

Walang kumibo hanggang narating nila ang exclusive club. Pagka-park ng kotse, pinatay nito ang makina at hinagod ang palad sa mukha bago tumingin sa kanya. A difeaning silence enveloped them, she could almost hear her own heartbeat already.

He tried to push the corner of his lips for a smile but Honey didn't see it reach his eyes. Mapungay pa rin ang mga ito at hindi nagawang itago ang tunay na emosyon.

"I'll just make a quick phone call if you don't mind." Malumanay nitong sabi.

Simple niyang tinango ang kanyang ulo at nagpanggap na lamang na inaabala ang sarili sa pag-aayos ng buhok.

Nothing is wrong with her hair but she made an excuse for him to not notice how she examines him. He is a big man, strong, and embodies the alpha traits, but in a brief moment while he isn't aware of his own expression, she had a glimpse of the man he is protecting from other people.

Napalunok si Honey. Is this why he ended up doing the stuff she found out? The things in his past that may haunt him today even if she'll not be the one to expose it?

Tahimik siyang napabuntong hininga. Nawawala siya sa focus. Nakukunsensya siya kung gagamitin niya ang nakitang kahinaan nito para mapaibig niya ito. She wanted to do exactly what Hayriss had done to her twin but... 

She snapped back to reality when the pain of yesterday's nightmares kicked in. Parang may pumiga sa kanyang puso at nadama niyang tumigas muli ito sa simpleng alaala ng kanyang yumaong kapatid. 

That's right. That's the key to his heart. To shower him with things he barely get from the people he expected to give him. Hindi siya dapat makaramdam ng awa kay Keeno. He is, after all, the target. Hindi siya kailanman nagpaapekto kaninoman kaya dapat ituring niya rin itong trabaho. 

She already mastered the art of seduction and turning her heart cold when needed. Kailangan niya iyong ipaalala sa kanyang sarili palagi.

Para ito kay Dustin.

Para sa napakahalagang taong kinuha mula sa kanya.

This plan should not get compromised just because she felt sorry for her target. 

Sumara ang mga kamao ni Honey. Tama. Iyon ang gagawin niya. Paglalaruan niya ito. If she wouldn't win him over with her body, she will hit him where he is most vulnerable.

Sadly, he just showed her where exactly to point the gun without him even knowing.

Pinanood niya itong makipag-usap sa cellphone. Nang maputol ang tawag ay akmang lalabas na si Keeno ngunit hinawakan niyang muli ang braso nito. The friction made by the simple touch sent blissful sensation down her spine but before she even got lost, tahimik na niyang pinuno ng hangin ang kanyang dibdib.

Keeno paused and stared at her. She smiled, a broken one. The kind of smile he is so familiar with.

His own smile.

"You know, it's okay to burst out sometimes. To open up to someone how you truly feel." May pag-alo niyang sabi, inaabangan ang magiging reaksyon nito. 

He didn't fail her. Noong una, napansin niya ang pagkagulat nito. Nakita niya ang pagdilim ng mga mata ni Keeno kasabay ng pag-iwas ng tingin na tila biglang hindi naging komportable. The first stage, nakikita na niya. 

Kinalag nito ang seatbelt bago tumikhim, ang panga ay sandali pang umigting bago tumugon. "I don't do that."

Honey took in some air as she carefully ran her palm on his strong arm. Piniga niya ang braso nito upang kunin muli ang atensyong pilit nililipat sa ibang bagay. "Bakit? Is it because I'm a stranger to you? Kasi tingin mo pamba-blackmail lang ang alam kong gawin sa buhay?"

"Partly, yes. Sorry, but you can't blame me." He sighed and shook his head. "But the bigger reason is, I'm not comfortable sharing my thoughts that easily to anyone. Not even to my own family."

"Because you're not used to it. Tama ba ako, Keeno?" 

Gumalaw ang panga nito. Sandaling nanatiling tikom ang mga labi na tila nag-isip. Nang makapagdesisyon ay doon lamang muling binuka ang bibig. 

"I get attach to people too much when I see them interested in me as a person, not in who I've become because of my family."

"Pareho tayo." Siya naman ang nagpakawala ng hangin saka niya inalis ang kanyang seatbelt. "I never had a voice in my family before that's why I was a closet rebel so you see, hindi lang ikaw, Keeno. Anyway," she smiled at him and pushed the door open. "It's your birthday so let's go and celebrate."

DUMILIM ang ekspresyong nakapinta sa mga mata ni Keeno nang mapansin ang titig na ipinupukol ng ilang lalakw kay Honey. He knows he's not in the right position to be possessive but he just can't help it. Once something already triggered his curiosity, he starts to act so dominant.

Kaya nga hangga't maaari ay ayaw niyang masyadong naa-attach, pero ewan ba niya kung anong mayroon si Honey at kahit sandaling panahon pa lamang niyang kilala ay nakuha na agad ang atensyon niya.

Bumaling kay Honey ang kanyang mga mata nang mapansing sinuklay nito ang buhok gamit ang mga daliri. Bahagya itong nakayuko kaya hangga't kaya niya ay hindi niya pinapayagang bumaba sa dibdib nito ang mga tingin niya.

He doesn't want to unleash the beast inside him. Sigurado siyang magsisisi siya oras na manalo ito.

"So how old are you now?"

"Twenty eight." He lifted his glass and sipped without tearing his gaze from her smoldering pool. "You?"

"Twenty two." She grinned, halatang tinamaan na ng alak. "Too young for you I guess? I heard you only date women of your age."

Umismid si Keeno. "Saan mo naman nakuha 'yan?"

"Reliable source."

He cocked his brow and shook his head. "Then you source ain't that reliable."

"Or maybe you're just saying that because you like me, hmm?" May pang-aakit nitong tanong, ang mga mata ay kumislap na tila nais nitong marinig na sang-ayunan niya ang pahayag nito.

Keeno flashed a ghost of a smile. Nilaro niya ng dulo ng kanyang daliri ang edge ng baso bago binaba ang tingin sa ngayon ay nakaawang na mga labi ni Honey.

He suddenly felt dizzy with just the sight of her luscious lips, and oh damn he still remembers how delicious those are. 

"To be honest, yeah." His pools flickered with desire. "And I really really want you in my bed..."

Nakita niya ang pagpungay ng mga mata nito dala ng kanyang pag-amin, ngunit sa kabila ng dilim ng ekspresyon nito, wala siyang mabakas na pagkadisgusto o anumang negatibo.

In fact, he saw her eyes mirror his desire. Tila ba anumang oras ay makikita na lamang niya itong kusang binibigay ang nais ng katawan niya.

He knows this is a dangerous game but the hell he cares right now? When he seductively bit her lower lip, he found himself throwing away his inhibitions. Kung gaano katindi ang pagpigil niya sa sarili noon sa takot ng pwede niyang magawa, iyon namang tindi ng kagustuhan niya ngayong makita nito kung gaano siyang nahuhumaling dito.

It's so wrong but feels so right at the same time, and when he felt her hold on to his arm, napamura siya nang mahina kasabay ng paglapag niya ng baso.

Sa isang kabig, nakadiin na ang mga labi niya sa labi nito. Mapusok at nakadadarang, ngunit wala siyang nadamang pagprotesta mula kay Honey.

Her lips even parted to give him freedom to explore her mouth. He tasted her Margatira in her mouth as he flicked and sucked her tongue. Umalpas ang mahina nitong ungol at sumara ang mga mata.

Mas lalo siyang nadarang. Lumalim ang kanilang palitan ng halik, ang isa niyang kamay ay sumabunot na sa buhok nito habang ang isa ay napunta sa lower back, kinakabig ito upang dumiin sa kanyang katawan.

When their lips parted to catch some air, he pressed his growing erection on her tummy. Mahina itong dumaing. Nang ianggulo niya ang ulo nito upang matignan ang mga mata, sumabog lalo ang init sa kanyang katawan nang makita ang pagnanasa sa mukha nito.

"You feel that? That's how easily you can summon the beast inside me." Humigpit ang hawak niya sa buhok nito. "And it's fucking irritating to think that you wouldn't let me fill you again."

Muli niya itong hinalikan, ngayon ay sa magaang paraan. Mabilis lamang, tinutudyo ito hanggang sa kusa nang hinahabol ang mga labi niya.

Kumurba pataas ang kanyang mga labi. "You want me, too. It's so easy to tell, babe..."

Para itong naliliyo, tila nawala na nang tuluyan sa sarili nang muli niyang tudyuin dahil inangkla na nito ang mga braso sa kanyang leeg nang tangkain na naman niyang ilayo ang kanyang mga labi.

He gave her what she's asking. Pumusok muli ang kanyang mga halik hanggang sa tuluyang lumandas ang kanyang mga labi sa panga nito. Marahang dinadaplis ang kanyang ngipin saka sisipsipin ang balat. Fuck, he is so turned on already he thinks he'll explode soon.

Tumigil siya bago pa mapahamak at ipahiya ang sarili. Umayos siya ng tindig at akmang bibitiwan na ito nang ito naman ang kumabig sa kanya. Nang magtama ang kanilang mga mata, hindi na maipinta ang ekspresyon nito dala ng sobrang pagkalunod sa sensasyong pinagsaluhan nila.

"K—Keeno, I..."

His eyes twinkled with fiery emotions. "What, hmm." May panunudyo niyang tanong.

He watched how she gulped, her fingernails almost dug on his skin when she finally said the magic words Keeno has been waiting for to end his misery.

"I want to do it with you..." He gasped and pulled his head lower. "Take me..."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status