Share

Kabanata 9

Kabanata 9

EVERYTHING felt so fast. Masyado na yatang nadadarang si Honey dahil hindi man lamang niya namalayang nasa labas na sila ng bahay nina Keeno. Hindi siya sa hotel o sa kung saan pa dinala kung hindi sa mismong bahay nito, and that puzzled Honey so much.

They kissed again, thorough and wild before he removed her seatbelt and bit her lower lip. She groaned with the pain and pleasure that se her on fire even more. Nang lumayo ito, halos humabol pa ang mga labi niya upang hagkan ito.

She opened her heavy eyelids out of frustration and looked at his magnetic obsidian eyes. Sa mga mata ni Keeno, malinaw na nakaukit ang hindi na makontrol na apoy na tumutupok dito, at alam ni Honey na ganoong klaseng intensidad din ang makikita niya sa kanyang mga mata kung titingin siya sa salamin.

"Let's go. I don't like car sex. The space is too small." He uttered in a breathy way before he went out of the driver's seat.

Napalunok si Honey. Tinulak niya ang pinto ngunit bago siya makalabas, nahawakan na ni Keeno ang kanyang braso upang alalayan siya. Nang makalabas siya, ito pa ang nagsara ng pinto matapos buhatin ang kanyang bag sa matipuno nitong balikat. Her bag looks too cute in his masculine frame, thou. Hindi niya tuloy alam kung tatawa o ngingiti dahil sa itsura ng bag niya sa balikat nito.

She straightened up her back as she stood next to him. He then held her by her lower back and guided her like a princess who needed protection from a knight.

Sumikdo ang puso niya at may bumara sa lalamunan niya sa simpleng gesture na iyon. Imagine an alpha who's about to rip her, showing gentleness and care towards his prey?

Hindi niya napigilang mapatitig dito habang nasa pinto. This man. He really is something she needs to guard her heart from. His personality is a combination of a "to die for" and a "runaway from". Siya iyong panganib na nagwangis bilang pag-asa, ngunit ngayong gabi, alam ni Honey na hindi na niya maliligtas ang kanyang sarili.

"My dad ain't home so as my older brother. The maids wouldn't care anyway so let's go upstairs." Anas nito, animo'y hindi nagpipigil ng sarili kahit bakat na ang umbok sa gitna ng mga hita, tila kanina pa nais kumawala.

Nasulyapan lamang iyon ni Honey ngunit pakiramdam na niya, may kakayahan iyong pabilihin siya ng wheelchair kinabukasan. Nasa loob pa ito ng pantalon ngunit masasabi na niyang halimaw ang mang-aangkin sa kanya mamaya. Pero sa kabila ng kawalang karanasan sa kama, hindi makapa ni Honey ang kanyang takot. 

She is actually... anticipating. At hindi niya maintindihan kung bakit. She never experienced sexual arousal until Keeno came to the picture. It was as if he's the God of her body and he holds the power to wake up her darkest desires. That just made Keeno even more dangerous. The danger she's supposed to destroy but will soon end up destroying her if she won't save herself.

She wasn't able to appreciate the details of the Ducani mansion anymore when Keeno guided her upstairs. They walked towards the end of the left wing and when they reached the last door, Keeno opened it and reached for the light switch.

Napaawang ang mga labi ni Honey. She's expecting a minimalist yet manly type of room just like how most businessmen wanted, or maybe she's just generalizing them. Pero kasi, ang kwarto ni Keeno ang silid na hindi niya talaga inasahan.

He has a shelf of cameras. Iba't-iba ang hugis, laki, at brand. Portraits are hanging on the walls while some remained sitting on the floor. Sa mesang malapit sa veranda ay mga larawang hindi pa nai-frame, at sa tuktok ng headboard, larawan ng pares na New Caledonian Owlet.

"Sorry about my room. I don't like the maids touching my stuff." Paghingi nito ng paumanhin. Isang bagay na hindi niya inasahan.

Umiling siya at pinasadahan pa ng tingin ang iba pang mga larawan. Lumapit siya sa mesang may mga litrato at tuluyang nakalimutan ang tunay nilang pakay sa silid nito.

"Hindi makalat huwag kang mag-alala. Things are scattered but it's not messy in a bad way." Napansin niyang karamihan sa kuha ay mga hayop at kalikasan. "Do you collect photographs?"

"Uhm, yeah. I used to take those...when I still have the time to go on forests and remote places."

Napakurap si Honey at hindi napigilang mapatingin dito. "Y-You took these?" Mangha niyang anas.

Tila nahihiyang tumango si Keeno. That's new? Hindi niya akalaing ang isang mahusay na negosyante, mahihiya pagdating sa bagay na mahusay ito.

"Magaling ka. Then why are you wearing three-layered business suits instead of hiking clothes?" 

Nagbago ang ekspresyon ng mukha nito. Bahagyang dumilim at ang panga ay gumalaw kasabay ng pag-iwas ng tingin. "I don't have the right to choose what I want in my life."

That's unfair, and Honey knows how it feels like to be denied with the freedom to be whoever she wanted to be. Ganoon ang nangyari sa kanya ngunit naging matapang siya.

Gusto niya sanang magsalita tungkol doon nang tumunog ang warning bells niya sa ulo. Keeno is a target. She needs to destroy him and Hayriss. Ang paibigin ito at paglaruan ang kanyang pakay hanggang sa ibigay nito ang kailangan niya. That's it. Iyon dapat ang focus niya.

Binitiwan niya ang mga larawan at muling bumalik sa pwesto nito, ngunit nang umupo si Keeno sa dulo ng kama, agad siya nitong hinatak at kinandong.

Hindi malaman ni Honey kung bakit nagwawala na naman ang kanyang puso lalo nang haplusin nito sa marahang paraan ang kanyang tagilirian. Their eyes locked and she felt the need to guard herself because Keeno seems to be looking deeper through her. Tila ba sinisilip nito ang kaibuturan ng kanyang pagkatao.

"Do you remember why we're here?" Malumanay nitong tanong habang hindi inaalis ang tingin sa kanya.

Napalunok siya bigla at ang magkabilang pisngi ay uminit. "Y-Yes."

"Do you really wanna do it with me? I told you, I am not gentle in bed."

Gumapang ang kuryente sa kanyang katawan nang humaplos sa kanyang hita paakyat ng kanyang balakang ang mainit nitong palad. Nahigit niya ang kanyang hininga at napahawak siya sa balikat nito.

Bakit niya nga ulit nais ibigay ang sarili rito? Is that part of her plan? Hindi niya makumpirma. Siguro ay hibang na talaga siya dahil imbes galigurin sa isip ang rasyonal na rason sa kanyang tanong, ibinaba niya ang kanyang mukha hanggang sa tuluyang lumapat ang mga labi niya sa mga labi ni Keeno.

Sumara ang kanilang mga mata at ang apoy ay muli siyang tinupok nang magsimula silang magpalitan ng mabagal ngunit mainit na mga halik. Keeno's hand gripped tightly on her hip, and when he moved, it was already too late for Honey to back out.

Lumapat ang kanyang likod sa malambot na kama. The smell of his sheets is so masculine and so, so him. Her blood turned into fiery liquid and her body felt so aroused. Her nipples are so hard it ached for his touch. Her sex moisten she wanted to feel his bulge grind against it.

Bakit kay Keeno, buhay na buhay ang kahalayan sa katawan niya? Hindi niya talaga masabi kung bakit, ngunit nang isa-isa nang iniwan ng kanyang saplot ang kanyang katawan, nalunod siya nang tuluyan sa kanilang kamundohan.

Keeno lifted his body up and looked at her in an intense and amused way. Kumurba ang sulok ng labi nito kasabay ng pagkagat sa collar ng shirt nito. Napalunok si Honey. His eyes are twinkling with so much admiration and desire, and that just burned her like wildfire even more.

Hinubad nito nang tuluyan ang suot at nang tuluyang nalantad sa kanyang harap, nalasing sa pagnanasa ang isip at buong sistema ni Honey.

Jesus, Keeno Ducani can't possibly a freaking mortal! His body is carved into perfection. Every ripped muscle is on the right place. Every crack looked so sexy and every god damn piece of him deserves praises.

She gulped as she felt her throat dried with the sight of him. Her eyes drifted down from his sculpted chest down to his tight abs she mentally counted. Eight? Does this guy still have enough time to go to the gym? 

Nawaksi ang kanyang iniisip nang bumaba pa ang kanyang tingin. She suddenly felt her sex throb when she saw his v-line and the impressive length he's keeping inside his pants all this time.

He's freaking huge and long and just so beautiful. She almost want to touch it, see if it's for real but Keeno took away her focus on his shaft when he leaned down to kiss her again on the lips. Hindi rin nagtagal ang halik nito sa kanyang labi dahil lumandas ang labi nito sa kanyang tainga.

She groaned, an erotic one, when he bit her ear and the he rubbed himself against her wet and throbbing sex. Kusang gumalaw ang kanyang balakang dahilan para umungol ito sa tapat ng kanyang tainga.

"Wala nang atrasan. Are you really sure about this?" He asked hoarsely before licking the edge of her ear.

Hindi na alam ni Honey ang dapat pang gawin. The friction she's getting is driving her insane already. Her body is begging for the release she never thought would build up inside her. Gusto niyang umiyak at pumalahaw dahil sumisikdo ang kanyang puso. She never felt this way before, and with how much pleasure Keeno is giving effortlessly, she found herself nodding her head in response.

NASABUNUTAN ni Honey ang kanyang buhok. Nakababad siya sa bath tub habang ang mga mata ay blangkong nakatitig sa kisame. She can't believe she did it with Keeno. Hindi niya makumpirmang epekto lamang ng alak ang pagkadarang niya dahil malinaw niyang natatandaan ang bawat haplos at halik, ang masuyong hagod ng palad nito sa kanyang balat at ang kirot na gumapang sa kanyang buong sistema nang tuluyan siya nitong maangkin. 

He was surprised...but that twinkle in Keeno's eyes she saw when their eyes locked after he ripped her innocence, that melted her heart and made the corner of her eyes sting.

Napahugot siya ng hininga at pinilig ang kanyang ulo. Dapat si Keeno ang mabaliw niya. Not the other way around. 

She groaned when she felt her sore flesh between her thighs. Maswerte siyang matinding pagkokontrol ang ginawa ni Keeno kagabi para lang hindi siya masaktan nang todo, ngunit sa kabila ng pagdadahan-dahan nito sa kanya, nanginginig pa rin ang kanyang mga binti sa tuwing nadarama niya ang kirot sa pagitan ng kanyang mga hita.

Pinilig niya ang kanyang ulo saka siya umahon ngunit bago pa niya nakuha ang bath robe, ilang katok na sa pinto ang umalingawngaw.

Kumunot ang kanyang noo. Sinuot niya ang bath robe na pinagamit ni Keeno saka siya dahan-dahan ang hakbang na lumabas ng banyo. Sakto namang bumangon na si Keeno at kahit boxers lang ang suot, naabutan niya itong naglalakad na patungo sa pinto.

She rested against the bathroom door's frame and peaked at the door when Keeno opened it, ngunit nang matanaw siya ng pamilyar na babae, nanlaki ang mga mata nito at malinaw na nakita ni Honey ang iritasyon sa mga mata ni Hayriss.

Oh they never met personally and she isn't sure if she can see her resemblance with her twin, but with the way Hayriss hold back her tears while piercing her sharply, Honey realized she's going to enjoy this game even more now.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status