Share

Chapter Six

Hindi na namin pinag-usapan pa ni Zayn ang nangyari sa amin. Parang normal lang ang kilos niya, gano'n na rin ang ginawa ko. Masaya naman ako dahil asawa ko siya. Kahit papaano ay naging maayos na ang pakikitungo niya sa akin. Wala kaming pormal na usapan. It just happened. Nakikisabay lang ako sa agos. Pero hindi naman na ulit nangyari iyon.

Sabay kaming nag-almusal ngayong araw na sa karaniwang araw ay hindi nangyayari, madalas ako lang mag-isa ang kumakain sa agahan. Nakabihis na rin ako. Natingin siya sa akin ng may ragtataka ang mata.

“Are you going somewhere, Andri?” nakakunot ang noo niyang tanong sa akin pagkaupo ko sa gilid ng pwesto niya.

Marahan akong tumango. ”Oo. Magpapaalam nga sana ako sa ’yo kagabi kaya lang hindi na kita nahintay pa, sumakit kasi ang ulo ko. Pupunta ako sa amin. Dadalawin ko lang sina Nanay.”

Humigop muna si Zayn ng kape habang matamang nakatingin sa akin. ”Okay. Isama mo na sa si Manong Rodel o kaya si Nana.” Suhesti

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status