Share

Chapter 27

BIGLA NIYANG HINILA ang kumot at nagtalukbong na lang. Para siyang teenager na nahihiyang makita ng crush sa lagay niya. Naiinis tuloy siya sa sarili, parang gusto niyang umurong na lang. Ang lakas ng loob niya kanina. Ngayon, ano? 

“Babe, what’s wrong?” narinig niyang tanong ng binata at pilit na tinatanggal ang kumot. 

Mahigpit na hinawakan niya ang kumot para hindi nito makuha, pero lalaki talaga ito. Ayon, hinila na naman nito ang kumot. 

“Babe, please! Huwag mong sasabihing iiwan mo ako sa ere. Damn! Hindi ako makakapayag!” 

Natahimik ito bigla nang mga sumunod na sandali, kaya sumilip siya sa binatang nakaupo na. Napangiti ito kaya itatalukbong niya sana ang kumot nang hilahin nito iyon at itinapon sa kung saan. 

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP
Comments (1)
goodnovel comment avatar
Anna Fegi Caluttong
lagot ka Kendra
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status