Share

Rebirth of the Forgotten Prodigy
Rebirth of the Forgotten Prodigy
Author: Great Ancestor

1

Ivy was in dazed as she sat on her bed while looking at the date on her phone. It was August 17, 20XX. Napatanga lang siya ng mga ilang minuto dahil 'di niya aakalaing mangyayari ang bagay na 'to sa kan'ya.

She couldn't believe it, she just traveled back 15 years before her death. And she have no idea how this came to be, or maybe she's just hallucinating dahil sa masakit na pinagdadaanan niya.

Ngunit masaya siya dahil nabiyayaan siya ng pagkakataong bumalik sa nakaraan, para itama lahat ng pagkakamali niya. Sa nakaraan na kung saan, buhay pa ang kan'yang kuya at higit sa lahat hindi pa gumuho ang buhay niya dahil sa pagbagsak ng kompanya nila.

Kung hindi lang nagmahal sa lalaking 'yon, ay hindi na dapat sana nangyari ang ganitong bagay sa kan'ya. Why chase him? When in reality, she was just a cannon fodder of another love story.

"Ivy, wake up. Male-late ka na sa klase mo." 

Pagkarinig niya sa pamilyar na boses ng kuya niya, 'di napigilan ni Ivy ang mapahikbi. It has been a long time since she had heard his voice, that she almost forgotten it. 

This is her brother na walang ibang ginawa kung 'di unahin siya at iparamdam sa kan'ya na may nagmamahal sa kan'ya. Her elder brother who died because of her foolishness and stupidity!

"Brother..." She opened her mouth slowly hoping that her voice won't crack, however she failed, dahil naging garalgal ang boses niya nang tinawag niya ang kuya niya.

After Lennon heard his sister's voice, anxiety instantly filled within him. "Ivy, are you alright?" he asked anxiously.

When Lennon opened the door, doon nakita nito ang kan'yang bunsong kapatid na namumula na ang pisngi, at umiiyak. His heart lurched in pain, as he stared at her unmoving.

Ang pinakayaw niya sa lahat ang makita itong nasasaktan, it was as if he was taken back to the day when their mother died. His sister was traumatized by that accident, she had nightmares and she constantly cried in her sleep. Not only that she was having fever day and night, nonstop.

Samantalang ang kanilang ama naman ay 'di bumalik kahit pa sa araw ng burol ng kanilang ina. Dahil doon ay nagtanim na siya ng galit sa kan'ya, at ipinangako niya sa kan'yang sarili na aalagaan niya nang mabuti ang nag-iisa niyang kapatid.

Most of his friends told him that he was spoiling her rotten, but he doesn't care. As long as he was alive and breathing, he would do anything to not let her suffer even small grievances. She was his reverse scale, that he would do anything to protect her at any cost.

"B-Brother..." tawag ulit ni Ivy sa kan'yang kuya na ngayo'y 'di mapakali sa kan'yang nakita. 

Agad na umupo si Lennon sa kama at tinanong si Ivy sa kan'yang nararamdaman. Ivy didn't reply and just hug him tightly.

Sa wakas, 'di na 'to katulad sa huling yakap niya rito. This time it was warm and cozy, she could hear the steady heart beats on his strong chest, unlike in the last time...

"What happened, baby? Did someone hurt you?" tanong ni Lennon sa kan'yang bunsong kapatid.

Lennon's eyes were cold just by the thought of someone trying to hurt his beloved treasure. Agad na kumulo ang dugo niya dahil sa galit. "Si Axel na naman ba? Didn’t I tell you many times that man was an asshole! You should stay away from him!" 

Ivy immediately shivered when she heard his brother called that man's name. Agad na nagbalik sa kan'ya ang lahat ng sakit at pait na ipinaranas ng lalaking 'yon sa kan'ya. She clearly remembered how ruthless and cruel Axel was.

Kung paano siya nito tinalikuran kahit nagmakaawa siyang sagipin ang kuya niya. The cold look he threw at her and his heart wrenching words, made her world turn into disarray. Axel, the man who coldly watches as her brother dies.

She wanted revenge for her brother's death, she wanted to let that man suffer. Pero wala siyang kapangyarihan sa mga panahong iyon, at kahit pa ngayon. That man already established his connections at the age of 16 and became a powerful businessman.

Ang kompanya nila Ivy ay hindi maikukumpara sa kompanya ng lalaking 'yon, at kung tutuusin ay kaya nitong apak-apakan ng ilang beses ang negosyo't pamilya nila na parang langgam.

Ivy was clear with their differences, so now that she was reborn, she would stay away from him. This may be cowardly behavior, but she can't nor want to implicate her brother with this impulsive action. Dahil ang mas dapat niyang gawin ay protektahan ang kuya niya at ang kompanya nila. Making sure that everything won't turn out like in her past life.

"B-Brother, I don't love him anymore!"

Lennon was taken aback by her words, and it takes a full five seconds to process the words she wanted to convey. "Really?" 'di makapaniwala na tanong ni Lennon sa kan'ya. 

Clearly a week ago she told him how much she loved that asshole with all her heart! However this is good, his beloved sister wouldn't entangle herself with that scum! 

"Hmm..." paninigurado ni Ivy sa kuya niya. This was the truth actually, because she already found someone she truly loves. It was not caused by infatuation nor admiration, but genuine love she never thought she could have.

"Fine, then why are you crying? Did you have a nightmare?"

Nightmare? Tanong ni Ivy sa kan'yang isipan. She really hoped that her last life was just a nightmare, however it was real... that life was real, the pain, the misery, the melancholy are all real!

"I-I just dream that because of me, y-you died..." nahihirapang sabi ni Ivy at sabay na niyakap nang mahigpit ang kan'yang kuya.

She heard her brother chuckled at lumayo sa pagkakayakap nito sa kan'ya. He wipe her tears gently and patted her hair just like when she was just a child. Hindi niya mapigilan mapaiyak muli nang maalala ulit niya na ilang taon na palang hindi niya nararanasan ang pag-aalaga ng kuya niya sa kan'ya, simula nang mamatay 'to. She really regretted it! Bakit ba siya nagmahal sa lalaking iyon? Is she nuts? Her older brother died at dahil pa 'yon sa katarantaduhang ginawa niya!

"Silly, it's just a dream. Huwag mo ng alalahanin ang bagay na 'yon. Nothing wrong would happen to your brother, remember that." Natatawang sabi ni Lennon sa kan'ya.

Alam ni Ivy na 'di totoo ang sinasabi nito, however she just nodded and smile at her brother. Just to reassure him... or maybe herself.

Lennon pinched her cheeks and said, "You, bear kid! Tumayo ka na at mag-ayos! Ihahatid na kita school mo ngayon." 

Tumawa si Ivy, at niyakap ulit ang kuya niya. "Thank you, Kuya! I love you!" 

"Silly!"

Agad na tumayo si Lennon at lumabas sa kwarto ni Ivy. However, while walking out of the door, his expression immediately changed and frowned. 

"Young master and the lady are really close," sabi ng butler na nasa labas ng kuwarto ni Ivy.

Lennon looked at the butler thoughtfully, "Yes..." After that, he suddenly clenched his fist, and sigh ruefully as his killing intent flashed within his eyes. 

He really wanted to kill someone right now, however this is not the time yet. He needed more time...

The time seems to accelerate faster than it seems at ngayon ay papalapit na sila sa paaralan ni Ivy. Her brother was driving on their car silently, habang nakatunganga naman siya sa bintana ng kotse. 

Although Ivy was calm and collected on the outside, she was nervous on the inside. Sa araw na 'to kung saan bumalik ulit siya sa nakaraan, ay siya ring araw na makakaharap niya ang mga taong ayaw na ayaw niyang makita. Kung tutuusin, Axel and Erica's love story is just like a story from a typical Mary Sue novel. While Axel and Erica were considered as the main characters. 

Ivy on the other hand is the second generation spoiled brat villainess. The villainess who has done nothing, but makes the female lead suffer due to her jealousy.

Ivy was bad, she's the wrong one. Oo, inaamin niya na ganoon siyang tao. She was spoiled brat, a hypocrite but she also has a heart. Tao lang din siya at nagkakamali, but why treat her worse than a criminal who committed countless murder? 

"What's on your mind?" tanong ni Lennon sa kapatid na nakatingin lang sa labas ng bintana.

When she heard his voice, she immediately looked in her brother's direction. "Nothing brother, it's just that my style hasn't improved in the past months."

"Do you want to get a teacher?"

Ivy shook her head, and smiled. "No kuya, I already have a plan. I just hope that it will work, as well as I expected."

She already has a plan on this thing, after all she already experienced this thing once. After her brother died, in order to support herself she used her talent in violin as a way to make money. She joined the orchestra for many years so she wouldn't live like a rat, although she was severely suppressed by Erica due to her strong backing she could say that she was a quite reputable violinist at that time.

Now that she was back again, she would use her skills and experiences in her previous life in order to be a better violinist. And maybe became a student of a master musician.

Ivy knew, kahit pa may 15 years siyang experience as a professional violinist, ay wala pa rin siyang confidence sa skills niya. She felt that she still needed someone's guidance, not only for the purpose of improvement but also to hide the fact that she improved vastly in such a short amount of time.

Mahirap ipaliwanag kung bakit bumalik siya sa nakaraan, however people were always afraid of unknown. At kung malaman nilang nanggaling siya sa hinaharap, she was sure that she would be sent to a laboratory.

Her main goal in this life isn't to show off or become famous anymore, but to perform in front of a crowd and be appreciated.

Lennon nodded satisfied, "That's good to hear then. Although it is good that you can improve fast, don't pressure yourself too much. Nandito lang ang kuya mo, at habang buhay pa ako, no one could lay a finger on you."

Ivy looked at her brother, and looked down on her fingers to stop the tears from her eyes. She really missed her brother so much. "Okay brother..."

They didn't talk after that, until they arrived at Ivy's school. Ivy was sure that it was only a few weeks after the first day of school, she was sure that nothing major happened on these days except her fight between Erica for Axel's favor. But those clashes could be eliminated, since she's not muddled-headed as before. She would do her best to thrive, and also to find him...

When they arrived at the parking lot, Ivy immediately got her bag and said goodbye to her brother. Yet, before she could step out of the car, she heard her brother's voice.

"Iris," tawag ni Lennon sa kan'ya.

Napahinto si Ivy nang marinig nito ang buong pangalan niya. It's been a long time since she heard her full name since the people who knew her call her Ivy instead. And only her brother will use her full name in talking to her whenever he's talking to her seriously. 

"K-Kuya?"

Seryosong tiningnan siya nito, "You're a Reed, chin up and be yourself. Don't surrender, you still have me in your back."

She didn't know what's reason why her brother told her this out of nowhere, however she felt loved and special.

"I understand brother."

He sighs and smiles at her tenderly, "Go on, baka ma-late ka pa."

Ivy slowly nodded before turning back and walking to the direction of their classroom. While walking she could perceive many eyes looking at her, but Ivy just bowed to her and continued to walk. Not caring for their gazes towards her.

As she goes on her way, her footsteps suddenly halted, after seeing the face of the man she wouldn't dare to forget.

"Axel."

Comments (2)
goodnovel comment avatar
Mohammed Tahir
Is this going to be full English or not. Or is it will be like that. I don’t want to pay attention to it if it isn’t going to be full English.
goodnovel comment avatar
Trish Moran
A lot of translation needed. It goes in and out of translation. H E L P cuz I don't have a clue
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status