Share

Kabanata 16

Kahit na nakaharap siya sa ganitong sitwasyon, hindi nagbago ang ekspresyon ni Simon. Hindi siya nagmadali at naglakad papalapit.

"Nakauwi na ako, dad." Binati ni Simon si Douglas na nakaupo sa main seat. Kasunod nito, tiningnan niya ang mga tao sa tabi nito. "Nandito ka rin, sister-in-law?"

Sister-in-law niya si Fiona. Limang taon na ang nakalipas, namatay ang kanyang kuya dahil sa isang car accident. Kinailangan niyang bumalik para i-take over ang pamilya Zachary.

Matapos ang insidente na nangyari sa kuya ni Simon, umalis sina Fiona at Howard. Hindi nila gustong manatili sa bahay; palagi silang nakakakita ng mga bagay na nagpapaalala sa kanila sa isang partikular na tao.

Seryoso siyang tiningnan ni Douglas. Malalim ang tono nito nang nagtanong, "Saan ka nanggaling? bakit ngayon ka lang nakauwi?"

Tumaas ang mahahabang kilay ni Simon at natatawa, "Dad, matanda na ako. Wala akong nakikitang problema kung umuwi man ako ng late."

Alam niyang tinatanong siya ng tatay niya kung saan siya nanggaling para malaman kung kasama niya ba si Sharon.

Malakas na suminghal si Douglas, "Nasaan na 'yung babaeng Sharon ang pangalan? sinira niya ang banquet, at kahit na hindi sia nagbayad sa ginawa niya, dinala mo siya?"

Si Fiona na nasa tabi lang ni Douglas ay kanina pa gustong tanungin si SImon. Dahil sinabi na ni Douglas, hindi niya na napigilan ang sarili. Sinabi niya, "Simon, hindi mabuting babae si Sharon. Limang taon na ang nakalipas, mayroon siyang ginawa at niloko niya si Howard. Ngayon, ang pagbabalik niya ay gulo lang ang dala. Dapat mong layuan ang babaeng iyon."

"Tama, hindi isang simpleng babae si Sharon katulad ng iniisip niyo. Dati, isa akong tanga at naging matalik na kaibigan nya; hindi ko nagawang makita ang totoo niyang kulay. Sa huli ko lang nalaman na nanlalaki siya kahit mayroon na siyang boyfriend. Lingid sa kaalaman ni Howard, nagpunta siya sa ibang lalaki at lumandi. Naaawa ako kay Howard noon."

Naglungkot-lungkutan si Sally at dinagdagan ang sinabi ni Fiona. Labis ang galit niya kay Sharon sa paninira nito sa kaniyang wedding anniversary.

Lalo na at nawalan siya ng kontrol sa sarili sa harap ng publiko dahil kay Sharon. Nawala pa ng parang bula ang impresyon ng mga tao sa kanya bilang isang eleganteng babae. Hindi na siya makapaghintay na mawala kaagad si Sharon!

Ang ikinatakot niya sa lahat ay ang ibinulong ni Sharon sa kaniya. 'Mayroon bang nalalaman si Sharon?'

Hindi niya namalayang hinawakan niya ang kaniyang tiyan habang nanlalambot ang kanyang katawan.

Walang sinabi si Howard. Napansi niyang nanginginig si Sally at inakalang dahil ito sa labis na inis. Masakit ang puso niyang niyakap si Sally at marahang hinawakan ang likod nito at pinakalma.

Matapos marinig ang walang habas na mga komento tungkol kay Sharon, walang emosyong nagsalita si Simon, "Ano kinalaman sa akin kung anumang klaseng tao siya? partner ko siya ngayong gabi, at inaapi siya. Malinaw naman na kailangan ko siyang kampihan."

"Hindi mo ba narinig na isa siyang manloloko? sa tingin mo mayroong magandang mangyayari kung mayroong ganoong klaseng babaeng malapit sa iyo?" pinaniwalaan ni Douglas ang sinabi ni Fiona at determinadong pagbawalan ang anak na lumapit sa ganoong klaseng babae.

"Ano ang ebidensya nyo na manloloko siya? ilang akusa lang at sinasabi niyo ng manloloko siya?" kalmadong sagot ni Simon.

"Mayroong ebidensya. Mayroong mga litratong nagpapatunay!" biglang sabi ni Sally dala ng kanyang kaba.

"Oh? nasaan ang mga litrato?" tanong ni Simon.

Dumilim ang ekspresyon ni Sally dahil matagal ng nawala ang mga litratong iyon.

Limang taon na ang nakalipas, sinubukang hanapinni Howard ang mga litrato pagkatapos ng kasal. Pero nasira ang projector, at nasira ang USB flash drive kasama ng mga litrato. Ang malala pa, hindi nito nakilala ang taong nagpakita nito.

Maraming tao ang dumalo sa kasal na iyon. Kaya walang nakapansin.

Ang mga litrato, ang tanging ebidensya sa panloloko ni Sharon ay wala na.

Napansin ni Simon na wala silang maibigay na ebidensya. Kaya sinabi niya, "Kung wala ng iba, pupunta ako na ako sa kwarto ko."

"Huwag kang aalis!" biglang sigaw ni Douglas gamit ang malalim nitong boses.

Tumalikod si Simon. "Mayroon pa bang iba?"

"Tanggalin mo si Sharon sa trabaho bukas!" utos ni Douglas.

Kumunot ang noo ni Simon. "Dad, wala siyang ginawang mali. Ano na lang ang iisipin ng iba kapag tinanggal ko siya nang walang dahilan? hindi patas iyon at hindi iyon mangyayari sa Central Corporation."

Huminto muna sandali si SImon bago idagdag, " At kung iyon ang dahilan, huwag na kayong mag-abala. Magpahinga na dapat kayo, dad." umikot si Simon matapos magsalita at umakyat nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya pinansin ang masamang ekspresyon sa mukha ng ama.

"Ikaw... wala kang utang na loob! ginagalit mo ba ako?" sigaw ni Douglas.

Kaagad tumayo si Fiona at pinakalma ito, "Kumalma po kayo, dad. kasalanan ito ni Sharon. Gaano na ba siya katagal na kilala ni Simon? pero nakumbinsi niya agad si Simon na pumunta sa maling daan!"

"Sinabi ko po kaninang masama talaga si Sharon. Kung hindi po, paano niya nagawang manloko ng napakaraming lalaki?" gatong naman ni Sally.

Hindi pa rin nagsalita si Howard. Matapos marinig ang sinabi ni Sally, mas sumama ang kaniyang eskpresyon.

Napansin ni Fiona na mayroong gumugulo sa isipan no Howard. Mayroon siya biglang naisip. "Dad, hindi na bata si Simon. bakit hindi mo sya hayaang mag-asawa at magkapamilya? sa ganon ay mailayo mo siya sa mga babaeng mayroong masasamang intensyon."

Umismid si Douglas. "Iniisip ko rin na ipakasal siya kaagad. Alam niyo bang wala pa ni isang babae ang nakitang kasama niya sa mga nakalipas na taon!"

Nag-isip muna sandali si Fiona bago magsalita, "Dad, bakit hindi niyo na ipaubaya sa akin ang bagay na ito? sisiguraduhin kong makahanap ng mapapangasawa ni Simon na galing sa magandang pamilya."

"Ikaw?" mayroong pag-aalinlangang tiningnan ni Douglas si Fiona.

Sumeryoso ang mukha ni Fiona. "Hindi ba't sabi ng iba na ang nakatatandang sister-in-law ay parang nanay na rin? Dahil wala na si mom, ako, bilang sister-in-law niyo ay dapat kunin ang responsibilidad ng pagpapakasal niya."

Natahimik sandali si Douglas bago nagsalita, "Mas mabuti. Sa tingin ko ay oras na para maging istrikto sa kaniya."

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status