Share

A Night with Gideon
A Night with Gideon
Author: pariahrei

Chapter 1

Chapter 1

Suot ang maikling palda at crop top na hindi umabot sa kanyang pusod, lumabas si Lyzza sa dressing room na pinagamit sa kanya ni Danielle. Pilit niyang hinihila pababa ang suot niyang maong na palda dahil halos makita na ang suot niyang panty sa sobrang ikli niyon.

            Napatigil lamang siya sa kanyang ginagawa nang may tumampal sa kanyang kamay.

            “Huwag mo ng hilahin, masisira ‘yan,” nakabusangot ang mukha ni Danielle nang sabihin iyon. Ngumunguya pa ito ng bubble gum nang pasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Sumilay ang ngisi sa labi nito nang tuluyan siyang mapagmasdan. “’Yan. Sabi ko na, hindi talaga ako nagkamali ng pagkilatis sa ‘yo.”

            Nakuha pa siyang nitong paikutin sa kinatatayuan. “Ang ganda mo! Siguradong pag-aagawan ka mamaya.” Kapagkuwan ay pinindot nito ang dibdib niya. “Totoo ba ‘yan?”

            Napaatras siya sa gulat dahil sa ginawa nito. “Oo.” Parang tanga naman ang babaeng ito. Wala nga siyang pera pampagamot sa mama niya tapos may iisipin nito na nagpagawa siya ng dibdib?

            Pero sa kabilang banda, hindi niya naman ito masisi. At the age of nineteen-years old, malaki na ang kanyang dibdib kumpara sa mga ka-edaran niya. May pagkamestisa rin siya.

            Half-british at half-Pilipino kasi ang tatay niya. Habang ang mama niya naman ay purong Pilipino. Namatay ang tatay niya nang tatlong taong gulang pa lamang si Caius, ang nakababatang kapatid. Simula noon, ang mama na niya ang nagtaguyod sa kanila.

            Her father is a businessman. May maliit silang mga business noon. But when he died, bumagsak na rin ang mga negosyo nito. Wala rin naman silang inasahan sa mga kamag-anak nila dahil nilayuan sila ng mga ito nang nalugi ang kumpanya ng papa niya at naghirap.

            They choose to stay away and live in peace and harmony. Kaya ngayong nasa hospital ang ina niya para ma-operahan sa puso, wala siyang mahingian ng tulong kundi ang sarili niya. 

            Umingos si Danielle at inayos ang buhok niya. “Basta mamaya, alam mo na ang gagawin mo. Alalahanin mo na nasa hospital ang nanay mo at kailangan mo ng pera. Kung gusto mong umatras, sabihin mo na ngayon para hindi tayo sumabit.”

            Napalunok siya at mabilis na umiling. “H-Hindi…hindi ako aatras.”

            “Sigurado ka?”

            Sunod-sunod siyang tumango at kinagat ang pang-ibabang labi.

            Iyon lamang ang hinintay nito at tuluyan na siyang hinila papunta sa likod ng make-stage ng lugar.

            Sa isang hotel siya dinala ni Danielle nang sabihin niyang pumapayag na siya sa alok nito. May auction daw ng mga babae na magaganap at isa siya sa mga ipagbibili. Ipinakilala siya ni Danielle kanina sa mistulang organizer ng event—si Mama Lovie. The guy who looks like a wrestler than a beautician and organizer.

            Ipinaliwanag nito sa kanya na isang gabi lang ang magiging usapan nito at ng kliyente. Nagtataka pa siya noong una kung bakit tinanong siya nito kung birhen pa ba siya. Hindi siya nakasagot dahil inunahan siya ni Danielle. Nagsinungalin ito na may karanasan na raw siya.

Hindi na niya iyon tinama dahil naisip niya na baka isa sa mga requirement’s ay may karanasan sa pakikipagtalik. Kailangan niya ng pera, iyon lamang ang dapat niyang i*****k sa kukote niya.

            Pinapila siya ni Danielle kasama ang mga babaeng pareho ang kasuotan sa kanya. Those girls were beautiful. Mukha itong mga supermodels na naligaw sa lugar na iyon. Sa tantiya niya ay siya ang pinakabata sa mga naroroon.

            Binundol siya ng kaba nang narinig niya ang boses ng baklang organizer ng event na nagbibigay ng paunang salita sa mga taong nasa harapan ng make-stage.

            Kinailangan pa siyang itulak ng babaeng nasa likod niya—nang tawagin sila, paakyat sa stage.

            Literal na hindi siya nakagalaw nang bumungad na sa kanyang paningin ang mga taong magbi-bid sa kanila para sa isang gabi.

            Panay ang ngiti at paganda ng kanyang mga kasama habang siya ay hindi niya makuhang kumaway man lang. Gusto niyang gayahin ang ginagawa ng mga kasama pero wala siyang lakas ng loob. Ang usapan pa naman nila ng organizer ay hati sila sa kikitain.

            Paano magbi-bid sa kanya ang mga taong ito kung hindi man lang siya ngumingiti?

            Nagsimula ang auction. Panglima siya sa pila. Halos malula siya sa mga halagang binibitawan ng mga lalaki para lamang sa isang gabi. May umaabot pa ng isang milyon. Sobra-sobra na iyon para sa pampa-opera ng kanyang ina.

            “And for our next woman, the Aphrodite and face of an angel herself, Rona.” Siya ang tinawag.

            Naglakad siya papunta sa gitna.

            “Thirty thousand!”

            Napapikit siya. Thirty-thousand? Kulang na kulang iyon.

            “Sixty-thousand. She seems young,” wika ng isang lalaki na may puting buhok at malaking tiyan.

            “I bid one hundred thousand.” Isang lalaking may lahing Arabo naman ang nagsalita.

            The bids go on and on hanggang sa umabot na iyon ng halos ng isang milyon. Ang lalaking may lahing Arabo ang may pinakahuling bid which is nine-hundred thousand.

           Nagtama ang mata nila ng matanda at halos pangatugan siya ng tuhod nang binigyan siya nito ng ngisi at pinasadahan ng tingin ang buo niyang katawan. At hindi siya tanga para hindi niya makuha kung anong klaseng tingin iyon.

            It was a perverted stare. Na para bang sinasabi nito na hindi siya nito tatantanan at wala itong paki-alam kung masasaktan siya. Naiiyak na siya sa kinatatayuan at halos pangapusan na siya ng hininga. Ano ba itong pinasok niya?

            But when everything is almost settled, a man from the far side of the seats stands up and raised his number.

            “Three million for that lady,” buong-buo ang boses nito.

            Luhaang nagtaas siya ng paningin. A man in his late twenties was raising his number kaya nakumpirma niyang ito ang nagsalita. He’s staring at her intently na para bang kapag kumurap ito ay mawawala siya bigla.

            “Number fifty-seven offers three million. Going once, going twice? Sold!”

            Bumakas ang pagka-irita sa mata ng matanda na para bang hindi nito nagustuhan ang nangyari.

            Hindi siya nakagalaw sa kinatatayuan. Literal siyang nanigas nang magtama ang mata nila ng lalaking iyon. He has these dangerous brown eyes and his face has beards. Mukha itong pulubi sa ayos nito ngunit nagsusumigaw ng kapangyarihan kung paano ito tumindig. 

            Lalo na ang paraan ng pagtitig nito na para bang sinasabing akin ka! Which is true dahil binili siya nito. Pag-aari siya ng lalaking ito ngayong gabi. Ito ang lalaking makaka-una sa kanya.

            Alam niyang mali. Ngunit maililigtas ba ng kanyang prinsipyo ang kanyang ina na nag-aagaw buhay sa ospital? Kung ito lamang ang tanging paraan para madugtungan niya ang buhay ng babaeng nagluwal sa kanya, hindi niya pagsisisihan ang gagawin niya.

            Siya ang unang nag-iwas ng tingin nang sinenyasan sila ng staff na umalis na. Ngunit nanatiling nakasunod ang tingin ng lalaking iyon nang isa-isa silang bumaba ng stage para bumalik sa dressing room.

            Batid niya ang inggit sa mga mata ng kanyang mga kasama nang makabalik sila sa dressing room. Who wouldn’t envy her? A night with her was sold in three million. At higit pa roon ay hindi pa masyadong matanda o makunat ang bumili sa kanya.

            “Sh*t!” Malaking ngiti ang sinalubong sa kanya ni Danielle. “Three million, ang laki ng commission ko sa ‘yo!” Napasuntok pa ito sa hangin na para bang naka-jackpot ito.

            Malamang nanood ito dahil hindi naman ito kasali sa auction. 

            “Hindi talaga ako nagkamali,” bungingis ni Danielle. Hindi siya ngumiti o gumawa ng kahit anong reaksyon.

            Maya-maya pa ay isa-isa na silang tinawag tanda na “bayad” na sila. Siya ang pinakahuling tinawag ng baklang manager. Nakita niyang tila haring naka-upo sa harapan ni Mama Lovie ang lalaking iyon.

            Katulad ng mga tingin nito kanina, tagusan pa rin siya nitong tinitigan. Hindi niya alam kung bakit ganon ito kung tumingin sa kanya. Kinakabahan tuloy siya. He is on his leather jacket and rugged jeans. Naka-man bun ang buhok nitong sa tantiya niya ay hanggang balikat ang haba.

            “Nandito na siya!” tili ni Mama Lovie nang makita siya.

            Tumayo ang lalaki at nahiya siya sa tangkad nito. He was literally towering her. Nagmistula siyang batang paslit sa tabi nito. Hanggang dibdib lang siya ng lalaki at hindi na siya magtataka kung kayang-kaya siya nitong buhatin gamit lamang ang isang kamay.

            Those intimidating veiny arms and rugged appearance just increased the power that surrounds him. Yumuko ito sa kanya upang magpantay ang kanilang mga mukha. Nakita niya sa malapitan ang kulay brown na mata nito. It was a pair of beautiful brown eyes but there was a danger behind it. Napagdisisyonan niyang ayaw niyang malaman kung ano ang nakatago sa likod ng mga mata nito.

            Inilapat nito ang tungki ng ilong sa kanyang pisngi. She felt the electrifying touch but she hides it. Ngunit sabay silang napasinghap ni Danielle nang suminghot ito, inaamoy siya.

            “Strawberry,” he murmured that only she could hear. Even his voice was deep and dangerous. Lalaking-lalaki.

            “I like strawberry now,” he continued. Pumapaypay ang mainit nitong hininga sa kanyang pisngi.

            Perfume niya yata ang tinutukoy nito. Nabili niya lang iyon sa supermarket na malapit sa bahay nila. Mumurahin lang iyon. Bakit gusto na nito?

            Tumuwid ito sa pagkakatayo at seryosong binalingan si Mama Lovie. Tinanguan nito iyon at nakapamulsang naunang naglakad palabas sa opisina.

            Pumaalinlangan ang tili nina Danielle at Mama Lovie sa buong opisina nang mawala sa opisina ang lalaki.

            “Go na, Girl!” Halos ipagtulakan pa siya ng dalawa.

            Napalunok siya at atubiling sumunod palabas. Nakita niya ang lalaki na nakasandal sa kotse nitong itim na alam niyang hindi biro ang presyo. Nakita na niya iyon minsan sa magazine na binabasa ng kapit-bahay niya.

            Umayos ito ng tayo at nilapitan siya. Pumulupot ang kamay nito sa kanyang baywang at hinapit ang maliit niyang katawan.

            Her petite body bumped on his broad physique.

            “You’re nervous!” he stated.

            “H-Hindi,” pagsisinungalin niya kahit ang totoo ay kanina pa siya pinagpapawisan at tumatambol ang kanyang dibdib dahil sa kaba—no, dahil sa labis na kaba. She was really nervous with the thought of finally doing ‘it’, with him. Mawawala ang iniingatan niyang virginity ngayong gabi,

            Tumaas ang kamay nito at dumapo iyon sa kanyang panga. His hands were calloused like he was doing a hard job with that hand.

            His thumb trace her lower lips and he stared into her eyes. Reading her mind and watching her soul.

            “You don’t know how to lie, Strawberry.” His voice was deep and husky.

            Isa pang pasada ng haplos sa kanyang pang-ibabang labi, binitawan siya nito at pinagbuksan siya ng pinto.

            Walang salitang pumasok siya roon at nakitang may nakapwestong driver sa driver’s wheel. Maya-maya pa ay pumasok na ang lalaki sa loob ng kotse.

            “What’s your name?” tanong nito sa kanya nang nagsimulang paandarin ng driver ang sasakyan.

            “Ly…Rona. My name is Rona.” Walang dahilan para sabihin niya ang tunay niyang pangalan dito sapagkat ngayong gabi lang naman sila magkakasama.

            Ilang segundo siya nitong tinitigan. Kinabahan pa siya dahil alam yata nito na nagsisinungalin siya. Ngunit ilang sandali lang ay tumango ito.

            “I’m Gideon,” he looked straight into her eyes, “and tonight, you are mine.”

Comments (37)
goodnovel comment avatar
Aprilyn De Guzman Boceron
author wat title nun 2nd generation nitong a night with gideon?
goodnovel comment avatar
Jenifer Padallan Mendoza
wow ang galing naman
goodnovel comment avatar
Jona Antipolo
next please ,ganda ng kwento
VIEW ALL COMMENTS

Related chapters

DMCA.com Protection Status