Share

20: Sekreto

Pinaypayan ni Esmeralda ang sarili. “Walang katotohanan ang sinasabi mong iyan, ama. Kanino mo iyan narinig? Sabihin mo nang ako na mismo ang magbigay sa kanila ng parusa. Hindi maganda ang sinasabi nilang iyan. Isang paninirang puri sa angkan natin,” palatak niya. 

Masama na ba siyang anak dahil sa kasinungaling sinasabi niya ngayon? 

Matagal siya nitong tinitigan na animo sinusuri kung nagsisinungaling ba siya o hindi. Sana hindi nito makita ang kasinungaling pilit niyang kinukubli mula rito. 

Humakbang ito nang pabalik-balik sa makinis na sahig ng kanyang kwarto. Mayamaya ay huminto ito. “Ang bawat usap-usapan ay may bahid ng kaunting katotohanan, hija,” saad nito. “Nagsasabi ka nga ba ng totoo o sinasabi mo lang iyan upang hindi ako magalit sa iyo?” tanong pa rin sa kanya ng ama.

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status