Share

26: The Favor

Matagalan na tinitigan ni Bituin si Leticia, pagkatapos ay napabuntong-hininga ito. “That would be an invasion of their privacy, Leticia. And yes. Magagawa ko iyan. Kailangan ko lang ang isang timeline para makapunta roon. Pero sigurado ka bang okay lang sa kanilang dalawa ang gagawin mo?”

“They must never know about this, Bituin. Gusto ko lang malaman if I could save both of them or not."

"Akala ko ba ayaw mong malaman ang hinaharap, Leticia?"

Nag-iwas siya ng tingin at itinuon ang atensyon sa baybayin. Malakas ang ihip ng hangin sa dalampasigan at malalaki ang mga alon. Gusto na muna niyang makapag-relax. Saka na lang siya pupunta sa library. Uunahin na muna niya ang dalampasigan. 

Muling itinuon ni Leticia ang atensyon kay Bituin na nagsalubong

Locked Chapter
Continue to read this book on the APP

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status