Mark Of Cadmus

Mark Of Cadmus

By:  Hiraya Neith  Completed
Language: English_tagalog
goodnovel18goodnovel
0.0
Not enough ratings
42Chapters
4.1Kviews
Read
Add to library
Report
Overview
Catalog
Leave your review on App

Ilang taon na ang nakakalipas simula nang makamit ni Cadmus Hunt ang pangarap na hustisya para sa pagkamatay ng mga magulang niya maliban sa isa. At, iyon ay ang babaeng nakilala niya isang gabi sa bar na kanyang pag-aari. Si Calla Spear. Cadmus has been longing for the woman whom he met accidentally years ago and he's willing to do anything just to have Calla. His obsession turned to love. Ngunit paano kung malaman niyang anak si Calla ng nilalang na naging dahilan ng kamatayan ng mga magulang niya? At, ang nilalang na nasawi sa mismong mga kamay niya. Will it be too late for Cadmus to ask for forgiveness from the woman he loved so much? And, will still there be love between them despite the inevitable truth, added with painful lies?

View More
Mark Of Cadmus Novels Online Free PDF Download

Latest chapter

Interesting books of the same period

Comments
No Comments
42 chapters
Chapter One
Cadmus was so busy reading the documents his table when he got interrupted by the loud noise coming from the phone that was on the other side of his table. Naroon siya sa loob ng kanyang opisina na nasa ikalawang palapag ng kanyang mansyon sa Black Forest Territory. Bumuntong-hininga siya at ipinasyang huwag nang pansinin ang maingay na telepono.Muling itinuon ni Cadmus ang buong pansin sa kanyang binabasa ngunit tila wala yatang balak na tumigil sa pagtunog ang telepono dahil patuloy iyon sa pag-ingay. At, masyadong masakit sa tenga ang tunog niyon kaya bago pa man tuluyang mairita ay ipinasya na ni Cadmus na sagutin ang tawag. Kunot-noong dinampot niya ang telepono mula sa lalagyan at itinapat iyon sa tenga para lamang mabulabog ng matinis na boses mula sa kabilang linya. Seriously? Does she have to shout? "Kuya!" Malakas ang boses na bungad ni Cristina habang tila mga
Read more
Chapter Two
"Hija, may bisita ka." Nakangiting bungad ni Manang Berta kay Calla. Ang all-around maid na kasama niya mula pa noong nakaraang araw. Kababalik lang ni Calla mula sa Crimson Summit Territory ilang araw ang nakakalipas. Calla was living at Crimson Summit since she was sent away by her parents. She was a well-known fashion designer in Crimson Summit Territory and she was just here for a month of vacation. Pakiramdam niya ay may kailangan siyang gawin pero wala siyang ideya kung ano. Something was pulling her back to the place where she grew up till she reached seven—before her parents sent her away from home. Ang lugar kung saan puno ng masaya, malungkot, masakit at mapait na mga alaala. And, it took her too much courage to return home. "Calla, patutuluyin ko ba?" Tanong ni Manang Berta kay Calla na siyang gumising sa ilang saglit niyang pagkatulala at pagbalik-tanaw. Lumingon si Calla mula sa pagkakayuko sa kaharap na laptop at nakangiting tumango.
Read more
Chapter Three
Pagkarating sa Quantum Leap ay kaagad na ipinarada ni Cadmus ang dating sasakyan sa parking space na nakareserba para sa kanya bago mabilis na bumaba at tuloy-tuloy na pumasok sa loob ng pag-aaring bar. Wala pang gaanong sasakyan sa labas kaya maluwag pa ang parking area. Ang Quantum Leap ay isang kilala at eksklusibong bar na nasa bukana ng Black Forest Territory. Walang sinumang nakakapasok rito na hindi registered member ng Quantum Leap. There are certain methods and standards to be able to get a membership card in the bar. And all of its clients are high-profiled people in society that's why Cadmus always makes sure that the service in his bar is good. His employees are all well-trained and so far, he hasn't heard any bad complain yet. Malayong-malayo na ang Quantum Leap sa dati nitong anyo. Nang mapunta kay Cadmus ang pamamahala sa bar ay halos palubog na ito. Cadmus did his best to rebuild the bar and made it out of the well-known luxury bar in the Bl
Read more
Chapter Four
Six years ago... Hunt's Mansion, Black Forest Territory  "Congratulations, Cad!" Masayang bati ni Sev kay Cadmus sa masayang tinig habang hawak sa kamay ang kopitang may lamang alak. "Salamat!" Malapad ang ngiting tugon ni Cadmus dito bago binalingan si Tyrone na katabi si Riva. Pinuno ng Grimstone pack si Tyrone samantalang si Riva naman sa Orione Stone. Isang buwan na rin ang nakakalipas mula nang muling mabawi ni Cadmus ang Black Forest mula sa traidor na beta ng pumanaw niyang ama. Si Amado Spear. Amado Spear was the most trusted beta of his father, Crizole Hunt. That's what they thought until that supposed to be a great and memorable night that turned into a nightmare. It was his younger sister, Maria Cristina's third birthday when they got surprised by the sudden attacked of rogues. His father did his best to protect them and ordered his beta to take care of them. Cadmus was
Read more
Chapter Five
"Hey, man," dinig ni Cadmus na tawag sa kanya ni Seventh na siyang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Napatigil siya pagbabalik-tanaw. "You're spacing out. Are you with us?" Dugtong pa nitong may kasamang panunukso sa boses. Napakurap si Cadmus at wala sa loob na binawi ang tingin sa babaeng kasalukuyan nang nakaupo kasama nila. Damn but this is torture! "I'm sorry." Usal niyang pailalim na muling sinulyapan ang babaeng nakatingin din sa kanya. "What was that again?" Tanong niya kay Seventh. Shit, but how the hell could he ever forget that beautiful face that haunted him for years? He just couldn't believe what he's seeing right at this moment. Is he seeing her for real or this is just another part of his dream...again? "Man, stop throwing her those wild gazes. Why don't you talk to her if you like her?" Bulong ni Sun sa kanya na katabi niyang nakaupo. Cadmus hissed and glanced at him annoyingly. "Shut the hell up!" Singha
Read more
Chapter Six
Huh! Calla let out a deep sigh as she wiped the tears that rushed out of her eyes but she couldn't just stop it from falling. Napahikbi siya habang hawak-hawak ang isang larawan kung saan kasama niya ang kanyang mga magulang. Kuha iyon noong bago siya umalis patungo sa Crimson Summit Territory. "Mommy, Daddy," pahikbing usal ni Calla habang nakatitig sa larawan at masuyong hinahaplos ang mukha ng dalawa sa pinakamahalagang nilalang sa buhay niya. "sana pala ay hindi na lang ako pumayag sa gusto ninyo. Pero kung sakaling nandito nga ako noong mangyari sa inyo iyon, may magawa ko naman kaya kayong ipagtanggol?" Patuloy niya habang ang mga luha ay walang tigil sa pagpatak mula sa kanyang mga mata nang bigla siyang may maalala. Umahon ang walang katumbas na galit mula sa pinakasulok na bahagi mg puso niya hanggang sa punuin niyon ang buo niyang pagkatao. Cadmus Hunt. The man with a dangerous yet irresistible look popped out at the corner of her hea
Read more
CHAPTER SEVEN
 A knock got Cadmus' attention while he was so busy reading some papers. He got a pile of important papers and deals that needs his full attention. He has to sign it by tomorrow.He sniffed on the air as he smells the familiar scent of his beta, Finn and a fresh scent of newly picked flowers. It lingered through his nose down to his nostrils. Tumaas ang isang sulok ng mga labi ni Cadmus. Flowers? "Come in," bagamat nakangiti ay kunot ang noong ani ni Cadmus kasabay ng pagbukas ng pinto ng kanyang opisina. Mula roon ay bumungad si Finn na may hawak na pumpon ng mga bulaklak. It was white lilies mixed with some chrysanthemums and baby's breath. "What's that?" Tanong niya bago isinandal ang likod sa swivel chair. Obviously, it was flowers but he wanted to know why Finn is still holding it. As far as he knew, he should be given it to Calla. "Alpha, hindi niya tinanggap ang mga
Read more
CHAPTER EIGHT
 It's six o'clock in the evening at kasalukuyang nakahiga si Calla sa kanyang kama habang nagbabasa ng women's magazine nang makarinig siya ng sunod-sunod na katok mula sa pinto. "Tuloy," aniya bago ibinaba ang binabasang magazine sa isang tabi, kasabay ng pagbungad ni Aling Berta. "Hija, may bisita ka," nangi-ngiting ani nito kay Calla na kaagad namang kumunot ang noo. Wala naman siyang inaasahang bibisita  sa kanya ngayong araw. At, wala rin silang usapan ng mga kaibigan niya na magkikita. "Sino po?" Takang tanong ni Calla."Ang alpha ng Black Forest Territory." Tugon nitong ikinalukot ng mukha ni Calla. Kailan ba siya titigilan ng lalaki? Wala yatang araw na hindi siya kinukulit ng beta nito at ngayon ay ang walang-hiyang lalaki na mismo ang pumunta. Yamot na bumangon si Calla mula sa kama at halos padabog na tumayo. Nagma-martsang humakbang siya palabas ng kanyang silid at hind
Read more
CHAPTER NINE
 Abala si Calla sa kinakaing pizza na siyang pinakapaborito niyang pagkain nang biglang magsalita si Dev. Napatigil siya sa tangkang pagsubo at napatingin sa kaibigan. Kumunot ang kanyang noo. "So, how was your date with Alpha Cadmus?" Tanong nito sa pagitan ng pagnguya ng pizza na nasa loob ng bibig nito. Umangat ang kilay ni Calla. Sa pagka-ka-alam niya ay wala naman siyang binanggit dito o kahit kay Nirel tungkol sa pagyaya sa kanya ng alpha ng Black Forest na lumabas. Inabot niya ang baso ng juice at uminom bago sinagot ang tanong ni Dev. "Hindi ako sumama," walang pakialam na tugon niya sabay subo sa hawak na pizza at bale-wala iyong nginuya habang abala sa pagkalikot sa hawak niyang cellphone. Sabay na napatingin kay Calla ang dalawang kaibigan. "Bakit naman?" Tanong ni Nirel na puno ng pagtataka sa tinig. Napatigil pa ito sa pagnguya ng kinakaing pizza. Calla rolled her eyes and shrugge
Read more
CHAPTER TEN
"Alpha, may mga namataang dayong taong-lobo sa hilagang bahagi ng ating teritoryo. Sa ngayon ay nagmamasid muna si Brant at ang team niya. Ayon sa kanya ay wala naman daw kahina-hinalang pagkilos mula sa mga dayo. Ang nakapagtataka lang ay tila namamatiyag ang mga ito sa paligid," turan ni Finn kay Cadmus pagkaupong-pagkaupo nito sa upuang nasa harapan ng kanyang mesa.Nag-mindlink si Finn sa kanya kanina tungkol sa mga dayong taong-lobo kaya kaagad niya itong pinareport sa kanyang opisina.Ibinaba ni Cadmus ang hawak na ballpen at sumandal sa kanyang upuan bago tumingin sa kanyang beta."Dagdagan ang ibayong pag-iingat. Hindi man sila gumagawa ng aksyon pero kakaiba ang ginagawa nilang pagmamasid sa paligid natin. And make sure to tighten the security around Black Forest," ani ni Cadmus kay Finn na kaagad din namang tumango.Tumayo si Cadmus at nagsimulang maglakad palabas ng kanyang opisina.

Read more

DMCA.com Protection Status