Share

The Desirable Impostor - Chapter 6

CHAPTER SIX

            GAMIT ang celfone, tinawagan ni Caitlyn si Janine sa condo unit, ngunit walang sumasagot. Baka nasa salon pa ang kakambal. O kaya'y nakalipad na patungong Paris.

            Gusto na sana niyang umalis sa plantasyon kaya tinatawagan ang kapatid. Ayaw na niyang magpatuloy sa pagpapanggap. 

Gusto na niyang bumalik sa San Jose, kungsaan ang buhay ay simple at walang kumplikasyon.

            'Ayoko ring mahulog nang husto ang loob ko sa 'yo, Drake Mendrez!' bulalas niya habang yapus-yapos ang sarili.

            Hindi inasahan ni Caitlyn ang sumunod na ginawa ng lalaki matapos ibalitang bibigyan ng singsing si Janine bukas ng gabi. 

Bigla na lang siyang sinambitla ng mahigpit na yakap at ginawaran ng mainit na halik. 

Nakatigagal pa rin siya kahit tapos na ang mariin at mapusok na pag-angkin sa kanyang mga labi.

            Hindi si Drake Mendrez ang unang lalaking humalik sa kanya. Ngunit ito lang ang tumalab sa kanya. Ito lang ang nagpaalab sa katawan niya, ang tumunaw sa kanyang mga buto, ang nagsindi sa ningas ng pagkababae niya.

            Muntik na agad siyang makalimot kanina. Ibig na niyang kalimutang hindi siya si Janine...

            "Oh, Janine honey, come to my place tonight," anas ni Drake. Pinapaulanan ng mga mumunting halik ang tagiliran ng leeg at teynga ni Caitlyn.

            Ang pangalan ng kakambal na namutawi sa bibig ng kaniig ang nagmistulang malamig na tubig na ibinuhos sa nag-aapoy na kabuuan ng dalaga. 

Halos napadaing siya sa sakit ng pinaghalong disappointment at disillusionment.

            'Oh, God, gusto ko nang umalis! Gusto ko nang umalis!' ang paulit-ulit na bulong ni Caitlyn sa loob ng utak habang palakad-lakad sa gitna ng silid.

            Nang mapagod at maliyo, naupo siya sa gilid ng four-poster bed. Maya-maya'y pabaluktot na nahiga. Ang malaking unan naman ang niyapos. Nakatulog siya sa gayong ayos.

            Malamlam na ang liwanag sa paligid nang magising si Caitlyn. Pumikit uli siya dahil mahapdi pa ang mga mata.

            "Janine, wake up."

            Biglang naglaho ang antok ng dalaga nang marinig ang baritonong boses ni Drake Mendrez. Napabalikwas siya ng bangon.

            "D-Drake..." Nakapagsalita siya nang nakaupo at nakasiksik na sa headboard. 

Ginawang kalasag ang malambot na unan. Namumungay pa rin ang kanyang mga mata kahit gising na gising na ang diwa. 

"A-ano'ng oras na?"

            "Five-thirty."

            "Uhm, m-may kailangan ka bang sabihin sa akin?" Nagsisimula nang nerbiyusin si Caitlyn kahit walang katinag-tinag sa kinatatayuan si Drake.

            "Naninibago ako sa 'yo, Janine," ang prangkang tugon ng lalaki.

            Napapatda naman ang dalaga. Agad na naparalisa habang nakikiramdam na maigi. 

"S-saan?" Kinagat niya nang mariin ang dila dahil ayaw maalis ang pagkautal.

            "Hindi ko ma-pinpoint," pag-amin ni Drake, sa tonong nalilito. "O siguro'y magaling kang mag-artista?"

            Pumakla ang pakiramdam ni Caitlyn. Baka hindi na pala siya makaharap sa sarili sa salamin ngayon. Napakagaling na pala niyang magsinungaling!

            "Determinado ka talagang pumasa sa mga pagsubok ko sa 'yo para gawin kitang Mrs. Drake Mendrez?"

            "Hindi ba't ganyan ang gusto mong mangyari?" Unti-unti nang nanumbalik ang katatagan ng loob ni Caitlyn. Kailangang maging matibay siya para makatulong sa kakambal. "Inimbita mo ako dito para subukan kung magiging karapat-dapat na kabiyak mo. Natural lang sigurong magpursige akong magtagumpay, hindi ba?"

            Kumiling ang aroganteng ulo ni Drake. "Tama ka sa sinabi mong 'yan," sang-ayon nito. "Once again, I'm asking for apology. Naging mapagduda na naman ako sa 'yo."

            Bumuntonghininga muna si Caitlyn bago sinabi ang talagang nasasaloob. 

"Ang mabuti pa siguro'y umalis na lang ako dito," mungkahi niya.

            "Ano ba ang ipinagmamalaki mo, Janine? Ikaw ang nagpumilit na imbitahan ko dito para makilala ng pamilya ko," paalala ni Drake. "Bakit ngayon ay gusto mo nang umalis?"

            Napahiya si Caitlyn nang malamang ipinagsiksikan ni Janine ang sarili sa lalaki. Yumuko siya. 

"I'm sorry. Ayoko lang makagulo sa buhay mo." Ayaw na niyang ipagpatuloy ang panloloko sa maglola. "I'll take the evening flight. Sandali lang namang mag-impake--"

            "Dahil ba pasado ka na kay Lola Dorothy?" pakli ni Drake.

            "Walang halaga kung sa lola mo lamang ako papasa bilang asawa mo, dahil hindi naman kami ang magpapakasal," katwiran niya.

            "So, bakit sumusuko ka na?"

            "Hindi ako sumusuko. Binibigyan lang kita ng space." Nabasa lang ni Caitlyn sa kungsaang magasin ang katwirang iyon at kusang numulas sa bibig niya.

            "Parang natatakot ka," salo ni Drake.

            "Ano'ng dapat katakutan?" Lihim na nagpasalamat si Caitlyn dahil kalmado pa rin ang boses kahit sumikdo na ang pagpintig ng puso.

            "Ano nga ba?" Umiling-iling si Drake bago kinalabit ang light switch. "Seven o'clock ang dinner time dito. You have a long time to dress this time."

            Matapos mapakurap nang ilang ulit sa biglang pagbaha ng liwanag, saka lang napuna ni Caitlyn ang makisig na kasuotan ni Drake. 

White turtle-neck sweater at black tailored slacks. Medyo basa-basa pa ang maikling buhok na maayos na nakasuklay. Nang umihip ang hangin, naamoy niya ang mabangong after-shave lotion.

            "Susunduin ko na si Lola Dorothy. Maghihintay kami sa 'yo sa sala," wika nito bago binuksan ang pinto.

            "Magpapaalam na ako sa kanya," pahabol niya. "Aalis ako ngayong gabi."

            Muling isinara ni Drake ang pinto. 

"You are not going anywhere tonight," ang matatag na pahayag nito. "'Wag kang masyadong magpaimportante, Janine honey. Baka mawala pa ang mga puntos mo kay Lola," pagbabanta pa.

            Hindi na nito hinintay na makasagot si Caitlyn. Lumabas na agad sa pintuan.

Saka lang siya kumilos nang mapag-isa na. Tumindig siya at agad na nagpunta sa banyo kahit nanginginig ang mga tuhod.

            Inignora niya ang temptasyon ng bathtub. Nag-shower lang siya ng malamig.

Isang bestidang kulay maroon na may simpleng tabas ang pinili ni Janine para sa unang gabi. Ang katernong accessory ay isang gold scarf at isang costume bracelet na yari sa iba't ibang kulay at hugis ng crystals. 

Fly-away look ang hairstyle. Purple-and-brown ang blending sa eye make-up. Manipis na pulbo ang ipinahid sa mukha at sa leeg. Coral pink lipstick ang inilagay sa mga labi.

            Ang finale sa disguise ni Caitlyn ay isang wisik ng mamahaling pabangong pambabae ni Janine. Ang tanging dahilan niya sa paglalagay ng pabango ay upang hindi niya malimutang impostor siya nang mga sandaling iyon.

            "A, Janine, iha," ang magiliw na salubong ni Lola Dorothy nang mamataan siya. "Mabuti't nandito ka na. Halika. Dito ka sa tabi ko maupo." 

Sa isang mahabang sopa nakaupo ang matandang senyora. Katulad kaninang tanghali, ang suot nito ay isa na namang magarbong baro't saya. 

Kulay itim at puti naman ngayon, na may nakaburdang maliliit na brilyantitos sa harapan at sa mga laylayan. 

Ikinumpas nito ang hawak na abanikong katerno ng kasuotan. Ivory ang hawakan at kulay itim ang telang seda.

            "Salamat po, Lola Dorothy." Nakikimi si Caitlyn dahil matamang nakamasid si Drake sa kabuuan niya habang naglalakad siya patungo sa agwela.

            "Apo, pakisalinan mo nga ng martini si Janine," ang masiglang utos ni Lola Dorothy sa binata.

            "Okey, Lola."

            "Tubig lang ito," wika ng matanda nang sulyapan ni Caitlyn ang hawak nitong crystal goblet. "Nabanggit na ba sa 'yo ni Drake na ipinaka-cancelled na ng doktor ko ang party bukas?"

            "Opo." Hindi tumingin si Caitlyn nang lumapit ang matangkad na lalaki upang iabot ang alak niya. 

"Salamat, Drake... darling." Talaga nga yatang hindi na niya mabubuong sambitin ang pet name ni Janine sa kasintahan!

            "Pero may magaganap pa ring party bukas," patuloy ng matandang babae. Abot-teynga ang ngiti.

            "Bawal ang sobrang excitement sa 'yo, Lola," wika ni Drake.

            "Yes, I know. Hindi naman bongga ang engagement party na ibibigay ko sa inyo. Isang sit-down dinner party lang para sa ating tatlo."

            Hindi nagsasalita si Caitlyn, sa pangambang baka may masabing hindi tama. 

Atsaka, hindi na siya dapat tumutol dahil liyamado na ang posisyon ni Janine. Tagumpay na siya sa kanyang misyon!

            "Hindi ba dapat ay mamanhikan muna ako sa pamilya ni Janine, Lola Dorothy?"

            "May pamilya ka pa pala, iha? Pasensiya ka na, ngayon lang nabanggit ni Drake."

            Napilitang tumango ang dalaga ngunit hindi uli nagsalita. Hindi kasama sa script ang ipagkakaila niya ang sariling mga magulang!

            "Katulad ko, sa lolo't lola rin lumaki si Janine," paliwanag ni Drake.

            Tutol si Caitlyn na mabura ang mga magulang sa mahalagang bahagi ng buhay ng kakambal ngunit wala naman siyang magagawa kundi ang magpatianod.

            "I'm sure, maiintindihan ng magiging mga balae ko kung hindi ako makasama sa pamamanhikan ng pamilya natin sa kanila. Hindi ko pa kayang bumiyahe sa ngayon," wika ni Lola Dorothy.

            "Of course, Lola."

            "Sa mismong araw ng kasal n'yo na lamang dito kami magkakakila-kilala. Okey lang ba 'yon, Janine?"

            Pakiramdam ni Caitlyn, tinatangay siya ng isang napakalakas na agos. 

"O-opo, Lola Dorothy," sang-ayon niya.

            Hindi napansin ang paglapit ni Drake, napapitlag ang dalaga nang maupo sa braso ng sopa ang lalaki at damputin ang kamay niya upang gagapin ng mainit na palad.

            "Kasal na ba agad ang dapat nating pag-usapan, Lola?" ang pa-kaswal na tanong ng binata. "Ang akala ko ba'y nagkasundo na tayong magkakaroon muna ng isang engagement period?"

            "What is a month or two? Mabilis lumipas ang panahon, iho. Atsaka, saan pa ba dapat humantong ang engagement n'yo?"

            Nakikinig lang si Caitlyn sa mahinahong pagtatalo ng mag-agwela. Hindi naman siya si Janine, kaya hindi siya apektado.

            Ngunit ang masuyong paghaplos ng mga daliri ni Drake sa sensitibong palad ni Caitlyn ay labis na nakakaapekto sa katinuan niya. 

Ang bawat sensuwal na hagod ay lumilikha ng munting diliryo na unti-unting gumagapang sa iba't ibang bahagi ng katawan niya. 

Sinisindihan siya. 

Pinagliliyab siya.

Pinipigil niya ang humingal kaya hindi makasali sa pagtatalo ng maglola.

            "As I was saying, mas tamang mamanhikan na muna ako kina Janine, Lola Dorothy," giit ni Drake.

            "Hay, bahala ka na nga, iho." Sumuko ang matandang babae ngunit masaya pa rin ang ngiti. "Basta't dito kayo ikakasal ni Janine sa kapilya natin, ha?"

            "Do you have any objections to that, honey?"

Lalong kinilabutan si Caitlyn nang marinig ang endearment. Solo lang at walang kakabit na ‘Janine’ kaya puwede niyang angkinin. 

"No objections," tugon niya. Medyo paos na ang boses dahil sa nadaramang arousal.

            "Thank you, iha." Kinuha rin ng matandang babae ang isang malayang kamay ni Caitlyn at pinisil. "Puwede bang dumito ka na habang hinihintay natin ang petsa ng kasal n'yo?"

            Nabigla si Caitlyn sa kahilingan ni Lola Dorothy. Natigilan naman si Drake.

            "S-sorry po, Lola Dorothy, pero may trabaho po ako."

            "Hindi naman nine-to-five job ang trabaho mo, a? Kapag in-between assignments ka, dito ka umuwi," giit ni Lola Dorothy.

            Humingi ng saklolo ang mga mata ni Caitlyn kay Drake. Ayaw niyang mag-commit dahil hindi naman siya si Janine!

            "She will try her best, Lola Dorothy," tugon ng lalaki. "Ako mismo ang magdadala sa kanya dito kapag libre si Janine."

            Ikinasiya lalo ng matanda ang pangako ng apo. 

"Salamat, iho, iha. Napakasuwerte ko't nagkaroon na ako ng dalawang apong mamahalin. Sana'y magisnan ko pa ang mga anak ninyo."

            "That is another promise, Lola," pangako uli ni Drake. "Bibigyan ka namin ng maraming, maraming apo sa tuhod ni Janine."

            "Oh, thank you, Drake!" Parang tinedyer na kinilig ang matandang senyora. "Pero ayokong magmadali ka. Baka isipin naman ni Janine, gagawin mo lang siyang baby factory."

            Hindi pa rin kumibo si Caitlyn kahit palagi nang nababanggit ang pangalan ng kakambal.

            "Nothing to worry on that score. Sinabi sa akin ni Janine kanina, na gusto niyang magkaroon ng maraming anak."

            Nagkulay-rosas ang mga pisngi ni Caitlyn dahil naramdaman niyang nakatingin sa kanya ang lalaki.

            "Hindi ba, honey?"

            Tumango siya. "True," ang pabulong na tugon niya.

            "See? I've found the perfect wife, Lola." Tila tunay na ang pagmamalaki sa tono ni Drake. Wala nang bahid ng pagdududa.

            "Congratulations sa inyong dalawa!"

            Sa tagpong iyon dumating si Aling Seling upang ipahayag na nakahain na ang hapunan sa marangyang kumedor ng Villa Mendrez.

            Hawak pa rin ni Drake ang isang kamay ni Caitlyn nang tumindig sila. Pinauna nila ang matandang senyora.

            "May ilang pagsubok ka pang pagdadaanan sa akin, Janine. So be ready!" bulong ni Drake sa teynga ni Caitlyn.

Related chapters

Latest chapter

DMCA.com Protection Status